xây dựng nếp sống văn minh đô thị

Quy tắc ứng xử tại cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo

Nhằm từng bước xây dựng, hình thành những chuẩn mực văn hóa nhằm điều chỉnh lời nói, thái độ, hành vi của cá nhân, tổ chức nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội, xây dựng Thành phố văn minh, hiện đại, góp phần giữ gìn và phát triển truyền thống văn hóa tốt đẹp của Thủ đô và đất nước, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 1665/QĐ-UBND về Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố. Điều 6 của Quyết định quy định quy tắc ứng xử tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo.

Quyết định số 1665/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố gồm 4 chương và 14 điều nhằm từng bước xây dựng, hình thành những chuẩn mực văn hóa nhằm điều chỉnh lời nói, thái độ, hành vi của cá nhân, tổ chức nơi công cộng trên địa bàn thành phố, xây dựng thành phố văn minh, hiện đại.

Tại Điều 6 Quyết định số 1665/QĐ-UBND về Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố quy định quy tắc ứng xử tại cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo

NÊN LÀM:

1. Tôn trọng tự do tín ngưỡng, tôn giáo.

2. Giữ gìn, phát huy nghi thức, giá trị truyền thống.

3. Chấp hành quy định, hướng dẫn tại nơi thờ tự.

4. Đi nhẹ, nói khẽ, giữ gìn trật tự, vệ sinh chung.

KHÔNG NÊN LÀM:

1. Thực hành, ủng hộ mê tín dị đoan.

2. Lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để trục lợi, xâm hại lợi ích của tập thể, cá nhân.

3. Xâm hại cảnh quan, không gian tín ngưỡng, tôn giáo.

4. Mặc trang phục hở hang, không phù hợp thuần phong mỹ tục, gây phản cảm.

Để thực hiện tốt các quy định quy tắc ứng xử tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn, UBND phường Giang Biên đã chỉ đạo tiểu ban quản lý di tích trên địa bàn phường tổ chức niêm yết công khai quy tắc ứng xử theo đúng quy định. Theo đó, các Tiểu ban quản lý di tích đình chùa Tình Quang và đình chùa Quán Tình đã niêm yết công khai ngay tại cổng đình Tình Quang, Chùa Tình Quang, đình Quán Tình và Chùa Quán Tình nhằm tuyên truyền đến nhân dân, phật tử và khách thập phương về thực hiện quy tắc ứng xử.