xây dựng nếp sống văn minh đô thị

Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội

Thực hiện Quyết định số 522/QĐ-UBND ngày 25/01/2017 của UBND thành phố Hà Nội về vệc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội, năm 2019, phường Giang Biên đã triển khai tuyên truyền có hiệu quả tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan phường và nhân dân trên địa bàn.

UBND phường Giang Biên đã triển khai tuyên truyền Quyết định số 522/QĐ-UBND ngày 25/01/2017 của UBND thành phố Hà Nội về vệc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội bằng nhiều hình thức như phát thanh trên hệ thống Đài truyền thanh phường; tổ chức Hội nghị tuyên truyền quán triệt, lồng ghép trong các buổi sinh hoạt, giao ban. Đặc biệt, thời gian qua, phường Giang Biên đã đưa vào nội dung thực hiện bộ quy tắc ứng xử vào đánh giá cán bộ công chức hàng năm. UBND phường đã tổ chức niêm yết bộ quy tắc ứng xử tại bộ phận một cửa của phường để nhân dân giám sát.

Xem nội dung cụ thể quyết định 522/QĐ-UBND ngày 25/01/2017 của UBND thành phố Hà Nội  tại đây: