ủy ban nhân dân

Cơ cấu, tổ chức Ủy ban nhân dân phường Giang Biên
Ngày đăng 17/09/2015 | 11:10  | Lượt xem: 30530

Cơ cấu, tổ chức Ủy ban nhân dân phường Giang Biên.

1. Ủy ban nhân dân do Hội đồng nhân dân cùng cấp bầu, là cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân, cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, chịu trách nhiệm trước Nhân dân địa phương, Hội đồng nhân dân cùng cấp và cơ quan hành chính nhà nước cấp trên. (Điều 8 Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015)

2. Cơ cấu tổ chức của Ủy ban nhân dân phường: gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên phụ trách quân sự, Ủy viên phụ trách công an. (Điều 62 Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015):

Ảnh

Năm sinh

Trình độ

Liên hệ

Nam

Nữ

Học vấn

Chính trị

Chuyên môn

   1. Chủ tịch UBND phường: Đ/c Đặng Thúy Vân

 

1977

12/12

Trung cấp

- Thạc sỹ Quản trị kinh doanh;

- Cử nhân Luật Hành chính Tư pháp;

 - Cử nhân Tài chính kế toán

  - Điện thoại liên hệ: 0982.291.002;

     - Địa chỉ Email:

dangthuyvan_longbien@hanoi.gov.vn

   2. Phó chủ tịch phụ trách Văn hóa - xã hội: Đ/c Đoàn Văn Tình

 1980

 

12/12

Trung cấp

- Thạc sỹ xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước;

- Cử nhân Luật;

- Cử nhân quản lý kinh tế.

   - Điện thoại liên hệ: 0948.929.838.

   - Địa chỉ Email:

doanvantinh_longbien@hanoi.gov.vn

   3. Phó chủ tịch phụ trách Kinh tế - Đô thị: Đ/c Bùi Anh Tuấn


1980

 

12/12

Trung cấp

- Thạc sỹ Quản trị kinh doanh;

- Kỹ sư Kiến trúc công trình

   - Điện thoại liên hệ: 0984.469.898

   - Địa chỉ Email:

buianhtuan_longbien@hanoi.gov.vn

   4. Thành viên UBND - Chỉ huy trưởng quân sự: Đ/c Nguyễn Xuân Quyết

1980

 

12/12

Trung cấp

- Đại học ngành giáo dục thể chất;

- Trung cấp Quân sự cơ sở

   - Điện thoại liên hệ: 0912.805.568

   - Địa chỉ Email:

nguyenxuanquyet_longbien@hanoi.gov.vn

   5. Thành viên UBND – Trưởng công an phường: Đ/c Phạm Trung Hiếu

1982

 

12/12

Trung cấp

- Thạc sỹ chuyên ngành tội phạm học và phòng ngừa tội phạm;

- Đại học Luật chuyên ngành quản lý hành chính về trật tự xã hội

   - Điện thoại liên hệ: 0902.001.189

   - Địa chỉ Email:

phamtrunghieu_longbien@hanoi.gov.vn

 

3. Nhiệm vụ, quyền hạn; phạm vi, trách nhiệm giải quyết công việc:

3.1. Chủ tịch UBND phường:

* Nhiệm vụ, quyền hạn: Thực hiện theo Điều 36, Điều 64 Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường là người đứng đầu Ủy ban nhân dân phường và có các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

(1). Lãnh đạo và điều hành công việc của Ủy ban nhân dân, các thành viên Ủy ban nhân dân phường;

(2). Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ về tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp, pháp luật, các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân phường; thực hiện các nhiệm vụ về quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh, phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác, phòng, chống quan liêu, tham nhũng; tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ tài sản của cơ quan, tổ chức, bảo hộ tính mạng, tự do, danh dự, nhân phẩm, tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của công dân; thực hiện các biện pháp quản lý dân cư trên địa bàn phường theo quy định của pháp luật;

(3). Quản lý và tổ chức sử dụng có hiệu quả công sở, tài sản, phương tiện làm việc và ngân sách nhà nước được giao theo quy định của pháp luật;

(4). Giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật, tiếp công dân theo quy định của pháp luật;

(5). Ủy quyền cho Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong phạm vi thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân;

(6). Chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ; áp dụng các biện pháp để giải quyết các công việc đột xuất, khẩn cấp trong phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, an ninh, trật tự, an toàn phường hội trên địa bàn phường theo quy định của pháp luật;

(7). Phối hợp với các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền thực hiện quy hoạch phát triển hạ tầng đô thị, xây dựng, giao thông, phòng, chống cháy, nổ, bảo vệ môi trường, không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị trên địa bàn phường.

(8). Quản lý dân cư trên địa bàn phường theo quy định của pháp luật.

(9). Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan nhà nước cấp trên phân cấp, ủy quyền.

* Phạm vi, trách nhiệm giải quyết công việc: Thực hiện theo Điều 121 Luật tổ chức chính quyền địa phương.

(1). Chịu trách nhiệm cá nhân về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương; cùng các thành viên khác của Ủy ban nhân dân chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động của Ủy ban nhân dân trước Hội đồng nhân dân cùng cấp, cơ quan hành chính nhà nước cấp trên, trước Nhân dân địa phương và trước pháp luật.

(2). Trực tiếp chỉ đạo giải quyết hoặc giao Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân chủ trì, phối hợp giải quyết những vấn đề liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực ở địa phương. Trường hợp cần thiết, Chủ tịch Ủy ban nhân dân có thể thành lập các tổ chức tư vấn để tham mưu, giúp Chủ tịch giải quyết công việc.

(3). Ủy nhiệm một Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thay mặt Chủ tịch điều hành công việc của Ủy ban nhân dân khi Chủ tịch Ủy ban nhân dân vắng mặt.

(4). Thay mặt Ủy ban nhân dân ký quyết định của Ủy ban nhân dân; ban hành quyết định, chỉ thị và hướng dẫn, kiểm tra việc thi hành các văn bản đó ở địa phương.

3.2. Phạm vi, trách nhiệm giải quyết công việc của các Phó chủ tịch UBND phường: Thực hiện theo Điều 122 Luật tổ chức chính quyền địa phương.

(1). Thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân về việc thực hiện nhiệm vụ được giao; cùng các thành viên khác của Ủy ban nhân dân chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động của Ủy ban nhân dân.

(2). Tham dự đầy đủ các phiên họp Ủy ban nhân dân; thảo luận và biểu quyết những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân.

(3). Ký quyết định, chỉ thị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân khi được Chủ tịch Ủy ban nhân dân ủy nhiệm.

3.3. Phạm vi, trách nhiệm giải quyết công việc của Ủy viên Ủy ban nhân dân : Thực hiện theo Điều 123 Luật tổ chức chính quyền địa phương.

(1). Được Chủ tịch Ủy ban nhân dân phân công phụ trách lĩnh vực cụ thể và chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân về việc thực hiện nhiệm vụ được giao; cùng các thành viên khác của Ủy ban nhân dân chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động của Ủy ban nhân dân; báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân khi được yêu cầu.

Ủy viên Ủy ban nhân dân là người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước cơ quan quản lý nhà nước cấp trên về ngành, lĩnh vực.

(2). Tham dự đầy đủ các phiên họp Ủy ban nhân dân; thảo luận và biểu quyết những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân.