tin mới nhất

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 là ngày hội lớn của toàn dân
Ngày đăng 19/05/2016 | 08:12  | Lượt xem: 256

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 trên toàn quốc sẽ được tiến hành vào ngày chủ nhật 22 tháng 5 năm 2016. Đây là cuộc vận động chính trị quan trọng, là dịp để toàn dân tham gia trực tiếp vào việc xây dựng chính quyền các cấp từ Trung ương đến địa phương trong sạch, vững mạnh, đồng thời lựa chọn bầu ra những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân tham gia cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, góp phần xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 là sự kiện chính trị lớn, có ý nghĩa quan trọng đối với cả nước và từng địa phương. Đây là cuộc vận động chính trị lớn, đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân cả nước, là sự kiện chính trị lớn có ý nghĩa quan trọng đối với đất nước, được tổ chức trong thời điểm cả nước tập trung triển khai thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội; an ninh – quốc phòng theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã đề ra.

Theo quy định công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tính đến ngày bầu cử, đủ 18 tuổi trở lên và có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về bầu cử đều có quyền bầu cử. Tuy nhiên, người đang bị tước quyền bầu cử theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật; người bị kết án tử hình đang trong thời gian chờ thi hành án; người đang chấp hành hình phạt tù mà không được hưởng án treo; người mất năng lực hành vi dân sự sẽ không được ghi tên vào danh sách cử tri.

Cuộc bầu cử lần này là dịp để toàn đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục tham gia xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII, đồng thời tiếp tục tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa. Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; phát triển kinh tế nhanh, bền vững, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Giữ gìn hòa bình, ổn định, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế để phát triển đất nước; nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.

Trong những ngày này, đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Giang Biên  đang tích cực hăng hái thi đua lao động sản xuất phấn đấu hoàn thành xuất sắc các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016, đồng thời tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền cổ động thiết thực chào mừng cuộc bầu cử. Cử tri Giang Biên hãy tích cực tham gia bầu cử đạt 100%, bầu đúng, bầu đủ để ngày 22/5/2016 thực sự là ngày hội của toàn dân./.