tin mới nhất

Hội nghị hiệp thương lần 3: Thông qua danh sách ứng cử viên đề bầu đại biểu HĐND phường Giang Biên, nhiệm kỳ 2016 -2021
Ngày đăng 14/04/2016 | 16:29  | Lượt xem: 261

Chiều 14/4/2016, tại phòng họp số 1, Ủy ban MTTQ phường Giang Biên đã tiến hành hiệp thương lần thứ 3 để lựa chọn và lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND phường Giang Biên, nhiệm kỳ 2016 -2021.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Tuấn Bổng- Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND- Chủ tịch Ủy ban bầu cử phường, các đồng chí đại diện lãnh đạo HĐND-UBND. Hội nghị hiệp thương lần 3 triệu tập 15 đại biểu là Ban Thường trực Ủy ban MTTQ, trưởng các đoàn thể chính trị xã hội, tổ chức thành viên MTTQ trên địa bàn phường.

Hội nghị đã tiến hành bầu chủ tọa hội nghị, thư ký hội nghị đảm bảo đúng luật bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Hương – Chủ tịch UBMTTQ phường – Chủ  tọa hội nghị cho biết hội nghị hiệp thương lần 3 là hội nghị có ý nghĩa quan trọng để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND phường Giang Biên, nhiệm kỳ 2016 -2021. Đây là hội nghị hiệp thương lần cuối cùng, vì vậy, Ban thường trực Ủy ban MTTQ phường đề nghị các đại biểu tham dự căn cứ vào tiêu chuẩn đại biểu HĐND, kết quả lấy ý kiến cử tri nơi cư trú với từng ứng cử và báo cáo danh sách trích ngang của từng đại biểu ứng cử của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ phường, phát huy dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm để lựa chọn và lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND phường.

Để có cơ sở cho các đại biểu dự hội nghị hiệp thương lần thứ 3 xem xét, lựa chọn những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND phường, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ phường đã báo cáo kết quả sau hội nghị hiệp thương lần 2. Theo đó, tổng số người được các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, tổ dân phố giới thiệu ứng ửng đại biểu HĐND phường Giang Biên là 48 đại biểu. Từ ngày 23/3/2016 đến ngày 02/4/2016, ban thường trực  UB MTTQ phường đã tổ chức hội nghị cử tri ở nơi cư trú để lấy ý kiến và tín nhiệm đối với đại biểu ứng cử HĐND phường đối với 44/48 đại biểu. Ngoài ra, ban thường trực UB MTTQ phường đã tổ chức lấy ý và tín nhiệm đối với đại biểu ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp của Thành phố, Quận, huyện, phường khác đang cư trú tại phường Giang Biên.

Sau hội nghị hiệp thương lần 2, Ban thường trực UB MTTQ phường đã gửi danh sách và tiểu sử tóm tắt của người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND phường đến các địa phương để lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với 4 đại biểu đang cư trú ở nơi khác. Các hội nghị đều được tổ chức công khai, nghiêm túc, dân chủ, đúng luật, đúng quy trình và thời gian theo quy định.

Qua tổng hợp ý kiến cử tri nơi công tác và nơi cư trú đối với 48 người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND phường của Ban thường trực UB MTTQ phường. Kết quả có 46 người được cử tri nơi cư trú tín nhiệm 100%, 2 người được cử tri nơi cư trú tín nhiệm trên 98%, 46 người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND phường không có các vấn đề, vụ việc cử tri nơi cư trú nếu cần xác minh, có 2 đại biểu cử tri đã nêu đã xác minh đảm bảo theo luật. Thay mặt chủ tọa hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Hương – Chủ tịch UB MTTQ phường đã báo cáo dự kiến danh sách 45 đại biểu đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND phường Giang Biên nhiệm kỳ 2016-2021. Cơ cấu cụ thể: Đại biểu nữ 20 đại biểu = 44,5%, đại biểu tuổi trẻ dưới 35 tuổi 11 đại biểu = 24,5%, đại biểu ngoài đảng 12 đại biểu = 26,67%, đại biểu tái cử 11 đại biểu = 44%, đại biểu là người dân tộc 01 đại biểu = 2,22%. Đồng chí Chủ tọa hội nghị cũng thông báo tới các đại biểu dự hội nghị danh sách 3 người có đơn xin rút khỏi danh sách ứng cử đại biểu HĐND phường, nhiệm kỳ 2016 -2021.

Sau khi nghe thông qua danh sách trích ngang những người ứng cử đại biểu HĐND phường Giang Biên, nhiệm kỳ 2016 -2021, các đại biểu đã thống nhất biểu quyết danh sách 45 người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND phường Giang Biên, nhiệm kỳ 2016-2021. Các đại biểu đã biểu quyết nhất trí đồng ý cho 3 người có đơn xin rút khỏi danh sách ứng cử đại biểu HĐND phường Giang Biên nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo luật bầu cử đại biểu Quốc Hội và HĐND các cấp, chậm nhất đến ngày 27/4/2016, Ban thường trực UB bầu cử phường sẽ công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND phường Giang Biên, nhiệm kỳ 2016 -2021.