chỉ đạo - điều hành

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
Số 13/KH-HĐND Kế hoạch hoạt động của TT HĐND - Các ban HĐND phường quý III/2019 26/07/2019
Số 171/TB-UBND Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND phường tại buổi giao ban công tác tháng 7/2019 03/07/2019
Số 27/2019/ĐHTB Định hướng tin bài tuần 27/2019 01/07/2019
Số 127/Kh-UBND Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tháng 7/2019 25/06/2019
Số 25/2019/ĐHTB Định hướng tin bài tuần 25/2019 24/06/2019
Số 24/2019/ĐHTB Định hướng tin bài tuần 24/2019 10/06/2019
Số 11/KH-HĐND Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tháng 06/2019 của HĐND phường 28/05/2019
Số 22/2019/ĐHTB Định hướng tin bài tuần 22/2019 27/05/2019
Số 120/KH-UBND Kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2019 25/05/2019
Số 20/2019/ĐHTB Định hướng tin bài tuần 20/2019 13/05/2019
Số 19/2019/ĐHTB Định hướng tin bài tuần 19/2019 06/05/2019
Số 129/Tb-UBND Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND phường tại buổi giao ban công tác tháng 05/2019 06/05/2019
Số 10/KH-HĐND Kế hoạch công tác của TT; Ban HĐND phường tháng 5/2019 26/04/2019
Số 111/KH-UBND Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 05/2019 25/04/2019
Số 17/2019/ĐHTB Định hướng tin bài tuần 17/2019 22/04/2019
Số 16/2019/ĐHTB Định hướng tin bài tuần 16/2019 16/04/2019
Số15/2019/ĐHTB Định hướng tin bài tuần 15/2019 08/04/2019
Số 02/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Thành lập đoàn giám sát về quản lý thực hiện các phương án chuyển đổi cơ cấu kinh tế năm 2019 và việc thực hiện Thông báo số 45/TB-HĐND ngày 05/10/2018 về kết quả giám sát công tác quản lý các hợp đồng thuê thầu đất công, thu hoa lợi công sản năm 2018 05/04/2019
Số 09/KH-HĐND KẾ HOẠCH Giám sát về công tác quản lý thực hiện các phương án chuyển đổi cơ cấu kinh tế năm 2019 và việc thực hiện Thông báo kết quả giám sát số 45/TB-HĐND ngày 5/10/2018 về kết quả giám sát công tác quản lý các hợp đồng thuê thầu đất công, thu hoa lợi công sản phường Giang Biên năm 2018. 05/04/2019
Số 95/TB-UBND Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND phường tại buổi gaio ban công tác tháng 04/2019 30/03/2019