thông tin tuyên truyền

Hưởng ứng ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy (04/10/1961 – 04/10/2019)
Ngày đăng 02/10/2019 | 10:24  | Lượt xem: 58

Phòng cháy và chữa cháy (PCCC) là một trong những công tác quan trọng nhằm bảo vệ tính mạng, sức khỏe con người, bảo vệ tài sản Nhà nước và của Nhân dân, góp phần bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Ngày 04/10/1961, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 53/LCT ban hành Pháp lệnh việc quy định Quản lý Nhà nước đối với công tác phòng cháy và chữa cháy. Đây là văn bản quan trọng đầu tiên, là dấu mốc lịch sử quan trọng đối với công tác PCCC. Pháp lệnh nêu rõ: “Phòng cháy chữa cháy là để bảo vệ tài sản của nhà nước, tính mạng tài sản của nhân dân; bảo vệ sản xuất với an ninh trật tự; đồng thời cũng khẳng định công tác PCCC là nghĩa vụ và trách nhiệm của toàn dân và của toàn xã hội”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy lực lượng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy 04 điều, đó là:

1. Phải luôn nâng cao cảnh giác, chớ chủ quan tự mãn;

2. Phải thường xuyên sẵn sàng nhanh chóng làm tròn nhiệm vụ bất kỳ trong tình hình nào, để bảo vệ tài sản của Nhà nước và Nhân dân;

3. Phải không ngừng học tập, nghiên cứu, phát huy sáng kiến, tổng kết kinh nghiệm để tiến bộ hơn nữa trong công việc PCCC;

4. Phải thường xuyên hướng dẫn và bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng dân phòng ngày càng tiến bộ để họ trở thành người giúp việc thật đắc lực cho các đồng chí.”

Ngày 31/5/1991, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) có Chỉ thị số 175/TTg về công tác PCCC trong đó quy định lấy ngày 04/10 hằng năm là “Ngày truyền thống toàn dân Phòng cháy chữa cháy”.

Ngày 02/6/1996, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 369/QĐ-TTg xác định hằng năm lấy ngày 04/10 là “Ngày Phòng cháy chữa cháy toàn dân”. Quyết định nêu rõ: Việc tổ chức ngày này nhằm nâng cao ý thức Phòng cháy chữa cháy cho toàn dân, huy động được đông đảo quần chúng tham gia vào các hoạt động thiết thực, bổ ích trong công tác phòng cháy chữa cháy; biểu dương, khen thưởng đối với những tổ chức, cá nhân có nhiều thành tích trong phong trào toàn dân Phòng cháy và chữa cháy.

Bước vào thời kỳ đổi mới và thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Công an xây dựng, đề xuất và được Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 9 thông qua Luật  Phòng cháy và Chữa cháy, Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 04/10/2001. Ngày 17/8/2012, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 1110/QÐ-TTg phê duyệt Ðề án với những nội dung quan trọng nhằm xây dựng lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tiến lên chính quy, tinh nhuệ và hiện đại; lực lượng phòng cháy và chữa cháy tham mưu cho Bộ Công an đề xuất Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 44/2012/QÐ-TTg ngày 15/10/2012 quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy. Ðây là văn bản quan trọng chính thức quy định nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ đối với lực lượng Phòng cháy và chữa cháy, trong đó lực lượng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ là lực lượng chuyên nghiệp thường trực cứu nạn, cứu hộ./.