thông tin tuyên truyền

2-9-1945: Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản “Tuyên ngôn Độc lập”
Ngày đăng 28/08/2019 | 17:31  | Lượt xem: 53

Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, trước gần một triệu đồng bào nhân dân Thủ đô Hà Nội, đại diện cho hơn 20 triệu đồng bào cả nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản “Tuyên ngôn độc lập” khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Trong bối cảnh quốc tế và Việt Nam sau Chiến tranh thế giới lần thứ hai, bản “Tuyên ngôn Độc lập” năm 1945 của Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là lời tuyên bố chung đối với chế độ thuộc địa dưới mọi hình thức, đồng thời báo hiệu thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc trên phạm vi toàn thế giới.

“Tuyên ngôn độc lập” năm 1945 là một áng văn lập quốc vĩ đại, mở đầu kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc, gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Mở đầu “Tuyên ngôn độc lập” năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dựa vào những chân lý về quyền sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc của con người. Những quyền ấy đã được “Tuyên ngôn Độc lập” của Mỹ năm 1776, “Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền” năm 1791 của cách mạng Pháp xác nhận. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã mở rộng quyền của con người thành quyền dân tộc. Quyền lợi của mỗi cá nhân được coi là cơ sở cho quyền lợi của dân tộc. Tất cả mọi dân tộc đều có quyền tự do quyết định lấy vận mệnh của mình. Đó là sự thống nhất giữa quyền sống của mỗi con người và quyền độc lập của dân tộc.

Bản “Tuyên ngôn Độc lập” năm 1945 khẳng định: “Một dân tộc đã gan góc chống ách nô lệ của Pháp hơn 80 năm nay, một dân tộc đã gan góc đứng về phía Đồng Minh chống phát xít mấy năm nay, dân tộc đó phải được tự do! Dân tộc đó phải được được độc lập!(...) Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập và sự thật đã thành một nước tự do và độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập ấy”.

Ngày 2-9-1945 mãi đi vào lịch sử như một ngày độc lập đầu tiên của dân tộc Việt Nam sau gần một thế kỷ đô hộ của chủ nghĩa thực dân Pháp, ghi nhận chiến công của Việt Nam – một dân tộc tiên phong trong sự nghiệp giải phóng các dân tộc thuộc địa trên thế giới. Ngày 2-9 trở thành ngày Quốc khánh của nhân dân Việt Nam và đó cũng là cái mốc chấm dứt lịch sử cận đại Việt Nam, mở ra một kỷ nguyên mới cho lịch sử dân tộc ta.