thông tin tuyên truyền

Cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp, mô hình về cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông”
Ngày đăng 04/06/2019 | 09:35  | Lượt xem: 2892

UBND quận Long Biên vừa ban hành kế hoạch thông tin, tuyên truyền về công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2019 trên địa bàn Quận. Theo đó, UBND quận triển khai cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp, mô hình về cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông” dành cho cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân trên địa bàn quận.

Thực hiện Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 29/01/2019 của UBND Thành phố Hà Nội về việc Thông tin, tuyên truyền về công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính và việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2019 trên địa bàn thành phố Hà Nội; Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 29/01/2019 về tổ chức cuộc thi “ Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp, mô hình về cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông” năm 2019, ngày 27/5/2019, UBND quận Long Biên xây dựng Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2019 trên địa bàn Quận.

Cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp, mô hình về cải cách TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2019” với mục đích tuyên truyền sâu rộng, tạo sự đồng thuận để toàn hệ thống chính trị, xã hội và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện, thành phố chung tay tham gia cải cách TTHC đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong việc thực thi các giao dịch hành chính đối với công dân, tổ chức và doanh nghiệp; tranh thủ những sáng kiến, giải pháp, mô hình có giá trị để áp dụng thực tiễn cho việc hoàn thiện, cắt giảm, đơn giản, tiêu chuẩn hóa TTHC cũng như các mô hình, cách làm hay về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả cũng như mối quan hệ của cơ quan hành chính nhà nước trong thực hiện các giao dịch hành chính.

Đối tượng dự thi là công dân Việt Nam đang sinh sống và làm việc trên địa bàn quận Long Biên, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn quận, nội dung cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp, mô hình về cải cách TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2019” bao gồm: Đưa ra ý tưởng, giải pháp, mô hình cải tiến quy trình thực hiện TTHC trên cơ cở tiết kiệm tối đa thời gian, kinh phí thực hiện TTHC của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp hoặc cơ quan hành chính nhà nước trong việc thực hiện các TTHC trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Đề xuất các mô hình thực hiện TTHC hiệu quả, đơn giản, mang lại lợi ích cho cơ quan quản lý nhà nước và công dân trong việc thực hiện các TTHC. Đề xuất các mô hình, giải pháp nâng cao hiệu quả và chất lượng phục vụ cũng như đơn giản hóa, tiết kiệm chi phí cho cơ quan hành chính cũng như cho công dân trong việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Cuộc thi sẽ diễn ra theo 2 vòng. Trong đó, ở vòng sơ khảo, bài thi được thể hiện theo hình thức bài viết tay hoặc đánh máy bằng tiếng Việt (có dấu). Ở  vòng chung khảo, bài thi được thể hiện dưới hình thức thuyết trình, sân khấu hóa.

UBND quận Long Biên yêu cầu đối với mỗi UBND phường thuộc Quận phải có ít nhất hai (02) bài dự thi gửi về Ban tổ chức cuộc thi của Thành phố trước ngày 30/8/2019, đồng thời gửi về phòng Nội vụ, Văn phòng HĐND-UBND Quận (qua hòm thư điện tử motcua_longbien@hanoi.gov.vn, pnv_longbien@hanoi.gov.vn)  để tổng hợp, báo cáo lãnh đạo UBND Quận). Các bài dự thi được vào vòng chung khảo sẽ được thể hiện dưới hình thức thuyết trình, sân khấu hóa.