thông báo

Thông báo công khai hồ sơ chuyển MĐSD đất của ông Nguyễn Đức Khương
Ngày đăng 19/11/2019 | 08:28  | Lượt xem: 109

Ngày 15/11/2019, UBND phường ban hành Thông báo số 245/TB-UBND về việc công khai hồ sơ chuyển MĐSD đất của ông Nguyễn Đức Khương

Nội dung Thông báo số 245/TB-UBND xem tại đây./.