thông báo

UBND quận Long Biên công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2019
Ngày đăng 29/03/2019 | 08:46  | Lượt xem: 79

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013; Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018

Ngày 07/3/2019, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1086/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 quận Long Biên.

UBND quận Long Biên thông báo công khai kế hoạch sử dụng đất quận năm 2019 và danh mục các công trình, dự án kèm theo.

- Địa điểm, hình thức công khai:

+ Cổng thông tin điện tử UBND quận Long Biên

+ Trụ sở UBND phường

- Thời gian công khai: Từ ngày 15/3/2019 đến ngày 31/3/2019

UBND quận thông báo để nhân dân, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn quận được biết./.

Xem chi tiết Quyết định tại đây