Lịch tiếp công dân

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 48 Quý IV năm 2017 của HĐND phường Giang Biên

Ngày đăng 24/11/2017 | 03:48  | Lượt xem: 64
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 48 Quý IV năm 2017 của HĐND phường Giang Biên

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 47 Quý IV năm 2017 của HĐND phường Giang Biên

Ngày đăng 17/11/2017 | 03:05  | Lượt xem: 59
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 47 Quý IV năm 2017 của HĐND phường Giang Biên

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 46 Quý IV năm 2017 của HĐND phường Giang Biên

Ngày đăng 10/11/2017 | 04:37  | Lượt xem: 126
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 46 Quý IV năm 2017 của HĐND phường Giang Biên

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 45 Quý IV năm 2017 của HĐND phường Giang Biên

Ngày đăng 03/11/2017 | 05:06  | Lượt xem: 114
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 45 Quý IV năm 2017 của đại biểu HĐND phường Giang Biên

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 44 Quý IV năm 2017 của HĐND phường Giang Biên

Ngày đăng 27/10/2017 | 08:57  | Lượt xem: 115
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 44 Quý IV năm 2017 của HĐND phường Giang Biên

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 43 Quý IV năm 2017 của HĐND phường Giang Biên

Ngày đăng 20/10/2017 | 08:37  | Lượt xem: 104
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 43 Quý IV năm 2017 của HĐND phường Giang Biên

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 42 quý IV năm 2017

Ngày đăng 13/10/2017 | 03:59  | Lượt xem: 106
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 42 quý IV năm 2017 của đại biểu HĐND phường Giang Biên

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 41 quý IV năm 2017

Ngày đăng 06/10/2017 | 05:00  | Lượt xem: 97
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 41 quý IV năm 2017 của HĐND phường Giang Biên

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 40 quý IV năm 2017

Ngày đăng 29/09/2017 | 04:58  | Lượt xem: 106
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 40 quý IV năm 2017 của HĐND phường Giang Biên

Thông báo lịch trực tiếp dân quý IV năm 2017 của HĐND phường Giang Biên

Ngày đăng 29/09/2017 | 04:56  | Lượt xem: 88
Thông báo lịch trực tiếp dân quý IV năm 2017 của HĐND phường Giang Biên

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 39 Quý III năm 2017

Ngày đăng 22/09/2017 | 05:01  | Lượt xem: 88
Lịch trực tiếp dân tuần 39 Quý III năm 2017 của Đại biểu HĐND phường

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 38 Quý III năm 2017

Ngày đăng 18/09/2017 | 08:27  | Lượt xem: 102
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 38 Quý III năm 2017 của đại biểu HĐND phường

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 37 quý III năm 2017

Ngày đăng 08/09/2017 | 04:36  | Lượt xem: 102
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 37 Quý III năm 2017 của HĐND phường Giang Biên

Thông báo lịch trực tiếp công dân Quý IV/2017 của Chủ tịch UBND phường

Ngày đăng 31/08/2017 | 10:05  | Lượt xem: 90
Lịch trực tiếp công dân của Chủ tịch UBND phường Quý IV năm 2017

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 34 Quý III năm 2017

Ngày đăng 18/08/2017 | 08:45  | Lượt xem: 49
Lịch trực tiếp dân tuần 34 Quý III năm 2017 của đại biểu HĐND phường

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 33 Quý III năm 2017

Ngày đăng 11/08/2017 | 08:42  | Lượt xem: 37
Lịch trực tiếp dân tuần 33 quý III năm 2017 của đại biểu HĐND phường

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 32 quý III năm 2017

Ngày đăng 05/08/2017 | 11:04  | Lượt xem: 71
Llịch trực tiếp dân tuần 32 quý III năm 2017 của đại biểu HĐND phường

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 31 quý III năm 2017

Ngày đăng 28/07/2017 | 05:34  | Lượt xem: 82
lịch trực tiếp dân cảu Đại biểu HĐND phường tuần 31 quý III năm 2017

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 29 quý III năm 2017

Ngày đăng 17/07/2017 | 11:00  | Lượt xem: 64
Lịch trực tiếp dân tuần 29/2017 của Đại biểu HĐND phường

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 28 quý III năm 2017

Ngày đăng 07/07/2017 | 04:33  | Lượt xem: 81
Llịch trực tiếp dân tuần 28 quý III năm 2017 của Đại biểu HĐND phường