Lịch công tác tuần

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
LT16/UB Lịch công tác tuần 16 UBND phường 17/04/2017
LT15/UB Lịch công tác tuần 15 UBND phường 10/04/2017
LT 15 ĐU Lịch công tác tuần 15/2017 Đảng ủy phường Giang Biên 10/04/2017
Số 14/LTUB Lịch công tác tuần 14/2017 của UBND phường Giang Biên 03/04/2017
LT 14 ĐU Lịch công tác tuần 14/2017 Đảng ủy phường Giang Biên 03/04/2017
LT 13 ĐU Lịch công tác tuần 13/2017 Đảng ủy phường Giang Biên 27/03/2017
Số 13/LT Lịch công tác tuần 13/2017 của UBND phường Giang Biên 27/03/2017
LT 12 ĐU Lịch công tác tuần 12/2017 Đảng ủy phường Giang Biên 20/03/2017
LT 12/UB Lịch công tác tuần 12/2017 UBND phường Giang Biên 20/03/2017
LT 11 ĐU Lịch công tác tuần 11/2017 Đảng ủy phường Giang Biên 13/03/2017
LT 11/UB Lịch công tác tuần 11/2017 UBND phường Giang Biên 13/03/2017
LT 10 ĐU Lịch công tác tuần 10/2017 Đảng ủy phường Giang Biên 06/03/2017
LT10/UB Lịch công tác tuần 10/2017 UBND phường Giang Biên 06/03/2017
LT 09 ĐU Lịch công tác tuần 09/2017 Đảng ủy phường Giang Biên 27/02/2017
Số 09/LT Lịch công tác tuần 09/2017 UBND phường Giang Biên 27/02/2017
số 08/LT-UBND Lịch công tác tuần 08/2017 UBND phường 20/02/2017
LT 08 ĐU Lịch công tác tuần 08/2017 Đảng ủy phường Giang Biên 20/02/2017
LT 07 ĐU Lịch công tác tuần 07/2017 Đảng ủy phường Giang Biên 13/02/2017
Số 07/LT-UBND Lịch công tác tuần 07/2017 phường Giang Biên 13/02/2017
LT 06 ĐU Lịch công tác tuần 06/2017 Đảng ủy phường Giang Biên 06/02/2017