Lịch công tác tuần

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
LT26/CQP Lịch công tác tuần 26/2017 của ĐU, HĐND, UBND, MTTQ và các đoàn thể phường 26/06/2017
LT25/UBND Lịch công tác tuần 25/2017 UBND phường 19/06/2017
LT25/CQP Lịch công tác tuần 25/2017 Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ và các đoàn thể phường 19/06/2017
LT24/UBND Lịch công tác tuần 24/2017 UBND phường 12/06/2017
Số 24/LT Lịch công tác tuần 24/2017 của Đảng ủy - HĐND - UBND và các đoàn thể phường 12/06/2017
LT 23 ĐU Lịch công tác tuần 23/2017 Đảng ủy phường Giang Biên 05/06/2017
Số 23/LT Lịch công tác tuần 23/2017 UBND phường Giang Biên 05/06/2017
Số 22/LTUB Lịch công tác tuần 22/2017 UBND phường 29/05/2017
LT 22 ĐU Lịch công tác tuần 22/2017 Đảng ủy phường Giang Biên 29/05/2017
LT 21 ĐU Lịch công tác tuần 21/2017 Đảng ủy phường Giang Biên 22/05/2017
LT21/2017 Lịch công tác tuần 21/2017 UBND phường 22/05/2017
LT 20 ĐU Lịch công tác tuần 20/2017 Đảng ủy phường Giang Biên 15/05/2017
LT 20/UB Lịch công tác tuần 20/2017 UBND phường 15/05/2017
LT 19/UB Lịch công tác tuần 19 UBND phường Giang Biên 08/05/2017
LT 19 ĐU Lịch công tác tuần 19/2017 Đảng ủy phường Giang Biên 08/05/2017
LT 18 ĐU Lịch công tác tuần 18/2017 Đảng ủy phường Giang Biên 03/05/2017
LT18/UB Lịch công tác tuần 18 UBND phường Giang Biên 01/05/2017
LT17/UB Lịch công tác tuần 17/2017 UBND phường 24/04/2017
LT 17 ĐU Lịch công tác tuần 17/2017 Đảng ủy phường Giang Biên 24/04/2017
LT 16 ĐU Lịch công tác tuần 16/2017 Đảng ủy phường Giang Biên 17/04/2017