Lịch công tác tuần

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
LT43/CQP Lịch công tác tuần 43 của ĐU, HĐND, UBND, UBMTTQ, các đoàn thể CT-XH phường 23/10/2017
LT42/CQP Lịch công tác tuần 42 của Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ và các đoàn thể phường 16/10/2017
LT41/CQP Lịch công tác tuần 41/2017 - Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ và các đoàn thể phường 09/10/2017
LT40/CQP Lịch công tác tuần 40 - Đảng ủy, HĐND, UBND và các Đoàn thể chính trị xã hội phường 02/10/2017
LT39/CQP Lịch công tác Tuần 39 - Đảng ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ và các đoàn thể CT-XH phường. 25/09/2017
LT38/CQP Lịch tuần 38/2017 ĐU, HĐND, UBND, MTTQ và các đoàn thể phường 18/09/2017
LT37/CQP Lịch công tác tuần 37/2017 của Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ và các đoàn thể phường 11/09/2017
LT36/CQP Lịch công tác tuần 36/2017 Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ và các đoàn thể phường Giang Biên 05/09/2017
Số 35/LT Lịch công tác tuần 35/2017 của Đảng ủy, HĐND-UBND, UB MTTQ và các đoàn thể phường 28/08/2017
Số 34/LT Lịch công tác tuần 34 của Đảng ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ và các đoàn thể phường 21/08/2017
LT33/CQP Lịch công tác tuần 33/2017 của Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ và các đoàn thể phường 12/08/2017
Số 32/LT Lịch công tác tuần 32/2017 của Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ và các đoàn thể phường 07/08/2017
Số 31/LT Lịch công tác tuần 31/2017 của Đảng ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ và các đoàn thể phường Giang Biên 31/07/2017
LT30/CQP Lịch tuần 30/2017 của Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ và các đoàn thể phường 22/07/2017
Số 29/LT Lịch công tác tuần 29/2017 của Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ và các đoàn thể phường Giang Biên 15/07/2017
Số 28/LT Lịch công tác tuần 28/2017 của Đảng ủy, HĐND-UBND và các đoàn thể phường Giang Biên 10/07/2017
LT27/CQP Lịch công tác tuần 27/2017 ĐU, HĐND, UBND, MTTQ và các đoàn thể phường 03/07/2017
LT26/CQP Lịch công tác tuần 26/2017 của ĐU, HĐND, UBND, MTTQ và các đoàn thể phường 26/06/2017
LT25/UBND Lịch công tác tuần 25/2017 UBND phường 19/06/2017
LT25/CQP Lịch công tác tuần 25/2017 Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ và các đoàn thể phường 19/06/2017