Lịch công tác tuần

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
Số 28-LT/ĐU Lịch công tác tuần 28/2018 của BTV Đảng ủy, TT HĐND, UBND, UB MTTQ trưởng các đoàn thể CT-XH phường 09/07/2018
Số 27-LT/ĐU Lịch công tác tuần 27/2018 của BTV Đảng ủy, TT HĐND, UBND, UB MTTQ phường 02/07/2018
Số 26-LT/ĐU Lịch công tác tuần 26/2018 của BTV Đảng ủy, TT HĐND, UBND, UB MTTQ, Trưởng các đoàn thể CT-XH phường 25/06/2018
Số 25-LT/ĐU Lịch công tác tuần 25/2018 của BTV ĐU, TT HĐND, UBND, UB MTTQ, Trưởng các đoàn thể CT-CH phường 18/06/2018
Số 24-LT/ĐU Lịch công tác tuần 24/2018 của BTV Đảng ủy, TTHĐND, UBND, UB MTTQ, trưởng các đoàn thể CT-XH phường 11/06/2018
Số 23-LT/ĐU Lịch công tác tuần 23/2018 của BTV Đảng ủy, TT HĐND, UBND, UB MTTQ, Trưởng các đoàn thể CT-XH phường 04/06/2018
Số 22-LT/ĐU Lịch công tác tuần 22/ĐU của BTV ĐU, TT HĐND, UBND, UB MTTQ, Trưởng các đoàn thể CT-XH phường 27/05/2018
Số 21-LT/ĐU Lịch công tác tuần 21/2018 của BTV Đảng ủy, TT HĐND, UBND, UB MTTQ, Trưởng các đoàn thể CT-XH phường 21/05/2018
Số 20-LT/ĐU Lịch công tác tuần 20/2018 của BTV Đảng ủy, Thường trực HĐND, UBND, UB MTTQ, Trưởng các đoàn thể CT -XH phường 14/05/2018
Số 19-LT/ĐU Lịch công tác tuần 19/2018 của BTV Đảng ủy, TT HĐND, UBND, UB MTTQ và Trưởng các đoàn thể CT-XH Phường 07/05/2018
Số 18-LT/ĐU Lịch công tác tuần 18/2018 của BTV Đảng ủy, TT HĐND, UBND, UB MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội phường 01/05/2018
Số 17-LT/ĐU Lịch công tác tuần 17/2018 của BTV ĐU, TTHĐND-UBND-UBMTTQ, Trưởng các đoàn thể CT-XH phường 23/04/2018
Số 16-LT/ĐU Lịch công tác tuần 16/2018 của BTV, TTHĐND, UBND, UB MTTQ, Trưởng các đoàn thể CT-XH phường 16/04/2018
Số 15-LT/ĐU Lịch công tác tuần 15/2018 của BTV đảng ủy, TT HĐND, UBND, UB MTTQ, Trưởng các đoàn thể CT - XH phường (từ ngày 09/4/2018 đến ngày 14/4/2018) 09/04/2018
Số 14/LT-ĐU Lịch công tác tuần của BTV Đảng ủy, TT HĐND, UBND, Trưởng các đoàn thể chính trị xã hội phường Tuần 14/2018 02/04/2018
Số 13-LT/ĐU Lịch công tác tuần của BTV Đảng ủy, TT HĐND, UBND, Trưởng các đoàn thể chính trị xã hội phường Tuần 13/2018 26/03/2018
Số 12-LT/ĐU Lịch công tác tuần 12/2018 của BTV Đảng ủy, TT HĐND, UBND, UB MTTQ và các đoàn thể CT-XH phường 19/03/2018
Số 11-LT/ĐU Lịch công tác tuần 11/2018 của BTV Đảng ủy, TT HĐND - UBND, UB MTTQ, Trưởng phó các đoàn thể chính trị - xã hội phường 12/03/2018
Số 10-LT/ĐU Lịch công tác tuần 10/2018 của BTV Đảng ủy, TT HĐND-UBND, UB MTTQ, Trưởng, phó các đoàn thể chính trị phường 05/03/2018
Số 09-LT/ĐU Lịch công tác tuần 09/2018 của TT Đảng ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ và các đoàn thể phường Giang Biên 26/02/2018