Lịch công tác tuần

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
LTUB T04 Lịch công tác tuần 04/2016 UBND phường 25/01/2016
LT04 ĐU Lịch công tác tuần 04/2016 Đảng ủy phường Giang Biên 25/01/2016
LTĐU T03 Lịch công tác tuần 03 Đảng ủy phường 20/01/2016
LTUB T03 Lịch công tác tuần 03 UBND phường 20/01/2016
LTĐU T02 Lịch công tác tuần 02 Đảng ủy phường 12/01/2016
LTUB T02 Lịch công tác tuần 02 UBND phường 11/01/2016
LTĐU T01 Lịch công tác tuần 01 Đảng ủy phường 04/01/2016
LTUB T01 Lịch công tác tuần 01 UBND phường 04/01/2016
LTĐU T52 Lịch công tác tuần 52 Đảng ủy phường Giang Biên. 28/12/2015
LTUB T52 Lịch công tác tuần 52 UBND phường Giang Biên. 28/12/2015
LTUB T51 Lịch công tác tuần 51 UBND phường Giang Biên. 21/12/2015
LTĐU T51 Lịch công tác tuần 51 Đảng ủy phường Giang Biên. 21/12/2015
LTĐU T50 Lịch công tác tuần 50 Đảng ủy phường Giang Biên. 16/12/2015
LTUB T50 Lịch công tác tuần 50 UBND phường Giang Biên. 14/12/2015
LTĐU T49 Lịch công tác tuần 49 Đảng ủy phường Giang Biên. 07/12/2015
LTUB T49 Lịch công tác tuần 49 UBND phường Giang Biên. 07/12/2015
LTUB T48 Lịch công tác tuần 48 UBND phường Giang Biên. 30/11/2015
LTĐU T48 Lịch công tác tuần 48 Đảng ủy phường Giang Biên 30/11/2015
LTĐU T47 Lịch công tác tuần 47 Đảng ủy phường Giang Biên 23/11/2015
LTUB T47 Lịch công tác tuần 47 UBND phường Giang Biên. 23/11/2015