Lịch công tác tuần

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
LTUB T51 Lịch công tác tuần 51 UBND phường Giang Biên. 21/12/2015
LTĐU T51 Lịch công tác tuần 51 Đảng ủy phường Giang Biên. 21/12/2015
LTĐU T50 Lịch công tác tuần 50 Đảng ủy phường Giang Biên. 16/12/2015
LTUB T50 Lịch công tác tuần 50 UBND phường Giang Biên. 14/12/2015
LTĐU T49 Lịch công tác tuần 49 Đảng ủy phường Giang Biên. 07/12/2015
LTUB T49 Lịch công tác tuần 49 UBND phường Giang Biên. 07/12/2015
LTUB T48 Lịch công tác tuần 48 UBND phường Giang Biên. 30/11/2015
LTĐU T48 Lịch công tác tuần 48 Đảng ủy phường Giang Biên 30/11/2015
LTĐU T47 Lịch công tác tuần 47 Đảng ủy phường Giang Biên 23/11/2015
LTUB T47 Lịch công tác tuần 47 UBND phường Giang Biên. 23/11/2015
LTUB T46 Lịch công tác tuần 46 UBND phường Giang Biên. 16/11/2015
LTĐU T46 Lịch công tác tuần 46 Đảng ủy phường Giang Biên 16/11/2015
LTĐU T45 Lịch công tác tuần 45 Đảng ủy phường Giang Biên 09/11/2015
LTUB T45 Lịch công tác tuần 45 UBND phường Giang Biên. 09/11/2015
LTUB T44 Lịch công tác tuần 44 UBND phường Giang Biên. 02/11/2015
LTĐU T44 Lịch công tác tuần 44 Đảng ủy phường Giang Biên. 02/11/2015
LTĐU T43 Lịch công tác tuần 43 Đảng ủy phường Giang Biên. 26/10/2015
LTUB 43 Lịch công tác tuần 43 UBND phường Giang Biên. 26/10/2015
LTĐU T42 Lịch công tác tuần 42 Đảng ủy phường Giang Biên. 19/10/2015
LTUB T42 Lịch công tác tuần 42 UBND phường Giang Biên. 19/10/2015