Lịch công tác tuần

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
LT 09 ĐU Lịch công tác tuần 09/2017 Đảng ủy phường Giang Biên 27/02/2017
Số 09/LT Lịch công tác tuần 09/2017 UBND phường Giang Biên 27/02/2017
số 08/LT-UBND Lịch công tác tuần 08/2017 UBND phường 20/02/2017
LT 08 ĐU Lịch công tác tuần 08/2017 Đảng ủy phường Giang Biên 20/02/2017
LT 07 ĐU Lịch công tác tuần 07/2017 Đảng ủy phường Giang Biên 13/02/2017
Số 07/LT-UBND Lịch công tác tuần 07/2017 phường Giang Biên 13/02/2017
LT 06 ĐU Lịch công tác tuần 06/2017 Đảng ủy phường Giang Biên 06/02/2017
Số 06/LT-UBND Lịch công tác tuần 06/2017 của UBND phường Giang Biên 06/02/2017
LT 05 ĐU Lịch công tác tuần 05/2017 Đảng ủy phường Giang Biên 23/01/2017
LT 04 ĐU Lịch công tác tuần 04/2017 Đảng ủy phường Giang Biên 23/01/2017
LT 05 2017/UB Lịch công tác tuần 05/2017 của UBND phường Giang Biên 23/01/2017
LT 04 2017/UB Lịch công tác tuần 04/2017 của UBND phường Giang Biên 23/01/2017
LT 03 ĐU Lịch công tác tuần 03/2017 Đảng uỷ phường Giang Biên 16/01/2017
LT 03 2017/UB Lịch công tác tuần 03/2017 của UBND phường Giang Biên 16/01/2017
LT 02 ĐU Lịch công tác tuần 02/2017 Đảng ủy phường Giang Biên 09/01/2017
LT 02 2017/UB Lịch công tác tuần 02/2016 của UBND phường Giang Biên 09/01/2017
LT 41 ĐU Lịch công tác tuần 41/2016 Đảng ủy phường Giang Biên 10/10/2016
LT 41/UB Lịch công tác tuần 41/2016 của UBND phường Giang Biên 10/10/2016
LT 40 ĐU Lịch công tác tuần 40.2016 của Đảng ủy phường Giang Biên 03/10/2016
LT 40/UB Lịch công tác tuần 40/2016 của UBND phường Giang Biên 03/10/2016