Lịch công tác tuần

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
Số 43-LT/ĐU Lịch công tác tuần 43/2019 của BTV Đảng ủy, TT HĐND, UBND, UB MTTQ, Trưởng các đoàn thể chính trị xã hội phường 21/10/2019
Số 42-LT/ĐU Lịch công tác tuàn 42/2019 của BTV, TT HĐND-UBND, UB MTTQ, Trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội phường 14/10/2019
Số 41-LT/ĐU Lịch công tác tuần 41/2019 của BTV đảng ủy, TT HĐND - UBND, trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội phường 07/10/2019
Số 40-LT/ĐU Lịch công tác tuần 40/2019 của BTV Đảng ủy, TT HĐND, UBND, UB MTTQ, Trưởng các đoàn thể CT-XH phường 30/09/2019
Số 39-LT/ĐU Lịch công tác tuần 39/2019 của BTV Đảng ủy, TT HĐND, UBND, UB MTTQ, Trưởng các đoàn thể Chính trị - xã hội phường 23/09/2019
Số 38-LT/ĐU Lịch công tác tuần 38/2019 của BTV Đảng ủy, TT HĐND, UBND, UB MTTQ, Trưởng các đoàn thể CT-XH phường 16/09/2019
Số 37-LT/ĐU Lịch công tác tuần 37/2019 của BTV Đảng ủy, TT HĐND, UBND, UB MTTQ, Trưởng phó các đoàn thể chính trị xã hội phường 09/09/2019
Số 36-LT/ĐU Lịch công tác tuần 36/2019 của BTV Đảng ủy, TT HĐND, UBND, UB MTTQ, Trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội phường 03/09/2019
Số 35-LT/ĐU Lịch công tác tuần 35/2019 của BTV Đảng ủy, TT HĐND, UBND, UB MTTQ, trưởng các đoàn thể chính trị xã hội phường 26/08/2019
Số 34-LT/ĐU Lịch công tác tuần 34/2019 của BTV Đảng ủy, TT HĐND, UBND, UB MTTQ, Trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội phường. 19/08/2019
Số 33-LT/ĐU Lịch công tác tuần 33/2019 của BTV Đảng ủy, TT HĐND, UBND, UB MTTQ, trưởng các đoàn thể chính trị - Xã hội phường 12/08/2019
Số 32/LT-ĐU Lịch công tác tuần 32/2019 của BTV Đảng ủy, TT HĐND, UBND, UB MTTQ, Trưởng các đoàn thể CT-XXH phường 05/08/2019
Số 31-LT/ĐU Lịch công tác tuần 31/2019 của BTV Đảng ủy, TT HĐND, UBND, UB MTTQ, Trưởng các đoàn thể CT-XH phường 29/07/2019
Số 30/LT-ĐU Lịch công tác tuần 30/2019 của BTV Đảng ủy, TT HĐND, UBND, UB MTTQ, Trưởng các đoàn thể CT-XH phường 22/07/2019
Số 29/LT-ĐU Lịch công tác tuần 29/2019 của Ban thường vụ ĐU, TT HĐND&UBND, UB MTTQ, Trưởng Các đoàn thể CT-XH phường 15/07/2019
Số 28-LT/ĐU Lịch công tác tuần 28/2019 của BTV Đảng ủy, TT HĐND, UBND, UB MTTQ, Trưởng các đoàn thể CT-XH phường 08/07/2019
Số 27-LT/ĐU Lịch công tác tuần 27/2019 của BTV Đảng ủy, TT HĐND, UBND, UB MTTQ, trưởng các đoàn thể chính trị xã hội phường 01/07/2019
Số 26-LT/ĐU Lịch công tác tuần 26/2019 của BTV đảng ủy, TT HĐND, UBND, UB MTTQ, Trưởng các đoàn thể chính trị xã hội phường 24/06/2019
Số 25-LT/ĐU Lịch công tác tuần 25/2019 của BTV đảng ủy, TT HĐND-UBND, UBMTTQ, Trưởng các đoàn thể CT-XH phường 17/06/2019
Số 24-LT/ĐU Lịch công tác tuần 24/2019 của BTV đảng ủy, TT HĐND-UBND, UB MTTQ, Trưởng các đoàn thẻ CT-XH phường 10/06/2019