HOẠT ĐỘNG CỦA KHỐI KINH TẾ - ĐÔ THỊ

20200121080716.QĐ280-UBND_signed.pdf

Ngày đăng  | Lượt xem: 2

20200121080242.QĐ02VP_signed.pdf

Ngày đăng  | Lượt xem: 2

20200121080036.QĐ01VP_signed.pdf

Ngày đăng  | Lượt xem: 2

20200120133708.LT 05 ĐU.pdf

Ngày đăng  | Lượt xem: 5

20200120133624.LT 04 ĐU.pdf

Ngày đăng  | Lượt xem: 8

20200113100703.LT 03 ĐU.pdf

Ngày đăng  | Lượt xem: 26

20200107103612451AMTISDYZ.xlsx

Ngày đăng  | Lượt xem: 26
20200107103612451AMTISDYZ.xlsx

20200107103317509TYVUZFDG.xlsx

Ngày đăng  | Lượt xem: 12
20200107103317509TYVUZFDG.xlsx

20200107103235688ZBMCMOAS.xlsx

Ngày đăng  | Lượt xem: 17
20200107103235688ZBMCMOAS.xlsx

20200107103004178EBBQKOKQ.xlsx

Ngày đăng  | Lượt xem: 16
20200107103004178EBBQKOKQ.xlsx

20191230103407.LT 01 ĐU.pdf

Ngày đăng  | Lượt xem: 45

20191224101357724IRAPZDMR.xlsx

Ngày đăng  | Lượt xem: 25
20191224101357724IRAPZDMR.xlsx

20191223112716257HNEYUPFH.xlsx

Ngày đăng  | Lượt xem: 27
20191223112716257HNEYUPFH.xlsx

20191223093945.LT 52 ĐU.pdf

Ngày đăng  | Lượt xem: 41

20191216103416.LT 51 ĐU.pdf

Ngày đăng  | Lượt xem: 43

20191210110455.QĐ 228-UBND_signed.pdf

Ngày đăng  | Lượt xem: 38

20191210093913.TB253-UBND_signed.pdf

Ngày đăng  | Lượt xem: 49

20191210093709.TB 247_signed.pdf

Ngày đăng  | Lượt xem: 33

20191210093330.TB241-UBND.pdf

Ngày đăng  | Lượt xem: 43

20191210090524.QĐ 259-UBND khen thưởng T10..pdf

Ngày đăng  | Lượt xem: 34