Văn bản hội đồng nhân dân

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
Số 14/NQ-HĐND Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách phường Giang Biên năm 2015 29/07/2016
Số 13/NQ-HĐND Nghị quyết vv kiện toàn ủy viên Ban pháp chế HĐND phường Giang Biên khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 26/07/2016
Số 12/NQ-HĐND Nghị quyết vv phê chuẩn danh sách ủy viên Ban pháp chế HĐND phường Giang Biên khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 15/07/2016
Số 10/NQ-HĐND Nghị quyết kỳ họp thứ I HĐND phường Giang Biên khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 28/06/2016
Số 09/NQ-HĐND Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2016 28/06/2016
Số 08/NQ-HĐND Nghị quyết vv xác nhận số lượng thành viên, cơ cấu thành phần các Ban HĐND phường Giang Biên, khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 28/06/2016
Số 07/NQ-HĐND Nghị quyết vv xác nhận kết quả bầu Trưởng ban, Phó trưởng Ban Kinh tế xã hội HĐND phường Giang Biên, khóa III nhiệm kỳ 2016-2021 28/06/2016
Số 06/NQ-HĐND Nghị quyết vv xác nhận kết quả bầu cử Ủy viên UBND phường Giang Biên, khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 28/06/2016
Số 05/NQ-HĐND Nghị quyết vv xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó chủ tịch UBND phường Giang Biên, khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 28/06/2016
Số 04/NQ-HĐND Nghị quyết vv xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch UBND phường Giang Biên khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 28/06/2016
Số 03/NQ-HĐND Nghị quyết vv xác nhận kết quả bầu Trưởng ban, phó trưởng ban pháp chế HĐND phường Giang Biên, khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 28/06/2016
Số 02/NQ-HĐND Nghị quyết vv xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó chủ tịch HĐND phường Giang Biên, khóa III nhiệm kỳ 2016-2021 28/06/2016
Số 01/NQ-HĐND Nghị quyết vv xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch HĐND phường Giang Biên, khóa III nhiệm kỳ 2016-2021 28/06/2016
Số 03/QĐ-UBBC Quyết định về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND phường Giang Biên khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 25/05/2016
Số 02/QĐ-UBBC Quyết định công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND phường Giang Biên nhiệm kỳ 2016-2021 26/04/2016
Số 05/TB-UBBC Thông báo niêm yết công khai danh sách cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 09/04/2016
Số 01/TB-TBANTT Thông báo phân công nhiệm vụ Tiểu ban đảm bảo an ninh trật tự cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 19/03/2016
Số 01/KH-TBHC Kế hoạch công tác của Tiểu ban hậu càn phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 19/03/2016
Số 02/UBBC Lịch trực Ủy ban bầu cử 14/03/2016
Số 05/TB-UBBC Thông báo số điện thoaij đường dây nóng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị liên quan đến cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 11/03/2016

Hội đồng nhân dân