Văn bản hội đồng nhân dân

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
Số 01/QĐ-HĐND Quyết định thành lập đoàn giám sát đối với UBND phường về công tác quản lý đất công do UBND phường quản lý tại khu Ao bể, khu Trại chăn nuôi, khu Hồ tam quan phường Giang Biên 14/02/2017
Số 03/KH-HĐND Kế hoạch giám sát việc thực hiện thông báo kết luận của HĐND về kết quả giám sát công tác quản lý phương án thuê thầu khu Bể, khu Hồ Tam Quan và Trại chăn nuôi phường Giang Biên 14/02/2017
Số 07/LT-HĐND Lịch công tác tuần 07/2017 HĐND phường 13/02/2017
Số 07/TB-HĐND Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 07/2017 Đại biểu HĐND phường 09/02/2017
Số 05/TB-HĐND Thông báo nội dung làm việc giữa TT HĐND và TT UBND phường về công tác quản lý đất công tại khu Ao bể, khu Trại chăn nuôi, Hồ tam quan 24/01/2017
Số 02/BC-HĐND Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND phường tháng 01/2017 nhiệm vụ trọng tâm tháng 02/2017 18/01/2017
Số 02/KH-HĐND Kế hoạch công tác trọng tâm của TT HĐND các ban HĐND phường Giang Biên quý I/2017 12/01/2017
Số 01/KH-HĐND Kế hoạch công tác trọng tâm của TT HĐND phường năm 2017 12/01/2017
Số 02/TB-HĐND Thông báo kết luận giám sát đối với UBND phường về công tác quản lý đất công do UBND phường quản lý tại khu Ao bể, khu Trại chăn nuôi 10/01/2017
Số 01/BC-HĐND Báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ III HĐND phường khóa III nhiệm kỳ 2016-2021 09/01/2017
Số 05/KH-HĐND Kế hoạch công tác trọng tâm của TT HĐND - Các ban HĐND phường Giang Biên quý I năm 2017 09/01/2017
Số 17/NQ-HĐND Nghị quyết vv chấp thuận đơn xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND phường khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 28/12/2016
Số 05/2016/NQ-HĐND Nghị quyết về phê duyệt danh mục đầu tư công sử dụng ngân sách phường năm 2017 28/12/2016
Số 04/2016/NQ-HĐND Nghị quyết về dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2017 28/12/2016
Số 03/2016/NQ-HĐND Nghị quyết về tình hình kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng năm 2016 nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng năm 2017 28/12/2016
Số 16/NQ-HĐND Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2017 của HĐND phường 28/12/2016
Số 15/NQ-HĐND Nghị quyết về ghép cụm dân cư vào tổ dân phố hiện có 28/12/2016
Số 14/NQ-HĐND Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách phường Giang Biên năm 2015 29/07/2016
Số 13/NQ-HĐND Nghị quyết vv kiện toàn ủy viên Ban pháp chế HĐND phường Giang Biên khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 26/07/2016
Số 12/NQ-HĐND Nghị quyết vv phê chuẩn danh sách ủy viên Ban pháp chế HĐND phường Giang Biên khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 15/07/2016

Hội đồng nhân dân