Văn bản hội đồng nhân dân

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
Số 09/QĐ-HĐND Quyết định v/v thành lập đoàn giám sát việc thực hiện Nghị quyết HĐND về công tác quản lý đất công các hợp đồng thuê thầu, thu hoa lợi công sản năm 2017 26/10/2017
Số 51/TB-HĐND Thông báo nội dung, chương trình giám sát của đoàn giám sát HĐND phường 26/10/2017
Số 20/KH-HĐND Kế hoạch công tác trọng tâm của Thường trực HĐND phường Giang Biên tháng 11 năm 2017 26/10/2017
Số 19/KH-HĐND Kế hoạch giám sát việc thực hiện Nghị quyết HĐND về công tác quản lý đất công các hợp đồng thuê thầu, thu hoa lợi công sản năm 2017 26/10/2017
Số 18/KH-HĐND Kế hoạch công tác trọng tâm của Thường trực HĐND phường Giang Biên quý IV năm 2017 13/10/2017
Số 16/KH-HĐND Kế hoạch công tác trọng tâm của Thường trực HĐND phường Giang Biên tháng 10 năm 2017 27/09/2017
Số 14/KH-HĐND Kế hoạch công tác trọng tâm của Thường trực HĐND phường Giang Biên tháng 9 năm 2017 06/09/2017
Số 11/KH-HĐND Kế hoạch công tác trọng tâm của Thường trực HĐND phường Giang Biên tháng 8 năm 2017 04/08/2017
Số 09/KH-HĐND Kế hoạch công tác trọng tâm của Thường trực HĐND phường Giang Biên tháng 7 năm 2017 04/07/2017
Số 09/Kh-UBND KẾ hoạch công tác trọng tâm của Thường trực HĐND phường Giang Biên tháng 7/2017 04/07/2017
Số 29/TB-HĐND Thông báo kết quả giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu PTKT, VHXH, ANQP 6 tháng đầu năm cảu UBND phường 16/06/2017
Số 25/TB-HĐND Thông báo thời gian, nội dung và công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ V-HĐND phường 31/05/2017
Số 05/HĐND-VP Công văn về việc đề nghị giải quyết kiến nghị của cử tri 24/05/2017
Số 06/BC-HĐND Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND phường tháng 5/2017, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2017 23/05/2017
Số 03/QĐ-HĐND Quyết định về việc thành lập đoàn giám sát việc triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu, giải pháp chủ yếu về kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 5 tháng đầu năm 2017 11/05/2017
Số 08/KH-HĐND Kế hoạch việc giám sát, triển khai tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chỉ tiêu về kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng 5 tháng đầu năm 2017 11/05/2017
Số 21/TB-HĐND Thông báo kết quả giám sát đối với UBND phường Giang Biên về công tác quản lý nghĩa trang nhân dân phường Giang Biên 10/05/2017
Số 01/NQ-HĐND Nghị quyết vv tách trường mầm non Giang Biên thành 2 trường mầm non Giang Biên và mầm non Tràng An 05/05/2017
Số 07/KH-HĐND Kế hoạch công tác trongjt âm của TT HĐND, các ban HĐND phường Giang Biên tháng 5/2017 03/05/2017
Số 05/BC-HĐND Báo cáo kết quả hoạt dộng cảu HĐND phường tháng 4/2017 nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2017 21/04/2017

Hội đồng nhân dân