Văn bản hội đồng nhân dân

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
Số 11/KH-HĐND Kế hoạch công tác trọng tâm của Thường trực HĐND phường Giang Biên tháng 8 năm 2017 04/08/2017
Số 09/KH-HĐND Kế hoạch công tác trọng tâm của Thường trực HĐND phường Giang Biên tháng 7 năm 2017 04/07/2017
Số 09/Kh-UBND KẾ hoạch công tác trọng tâm của Thường trực HĐND phường Giang Biên tháng 7/2017 04/07/2017
Số 29/TB-HĐND Thông báo kết quả giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu PTKT, VHXH, ANQP 6 tháng đầu năm cảu UBND phường 16/06/2017
Số 25/TB-HĐND Thông báo thời gian, nội dung và công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ V-HĐND phường 31/05/2017
Số 05/HĐND-VP Công văn về việc đề nghị giải quyết kiến nghị của cử tri 24/05/2017
Số 06/BC-HĐND Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND phường tháng 5/2017, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2017 23/05/2017
Số 03/QĐ-HĐND Quyết định về việc thành lập đoàn giám sát việc triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu, giải pháp chủ yếu về kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 5 tháng đầu năm 2017 11/05/2017
Số 08/KH-HĐND Kế hoạch việc giám sát, triển khai tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chỉ tiêu về kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng 5 tháng đầu năm 2017 11/05/2017
Số 21/TB-HĐND Thông báo kết quả giám sát đối với UBND phường Giang Biên về công tác quản lý nghĩa trang nhân dân phường Giang Biên 10/05/2017
Số 01/NQ-HĐND Nghị quyết vv tách trường mầm non Giang Biên thành 2 trường mầm non Giang Biên và mầm non Tràng An 05/05/2017
Số 07/KH-HĐND Kế hoạch công tác trongjt âm của TT HĐND, các ban HĐND phường Giang Biên tháng 5/2017 03/05/2017
Số 05/BC-HĐND Báo cáo kết quả hoạt dộng cảu HĐND phường tháng 4/2017 nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2017 21/04/2017
Số 06/KH-HĐND Kế hoạch công tác trongjt âm của TT HĐND các ban HĐND phường Giang Biên tháng 4/2017 31/03/2017
Số 02/QĐ-HĐND Quyết định thành lập đoàn giám sát công tác quản lý nghĩa trang nhân dân trên địa bàn phường Giang Biên 29/03/2017
Số 05/KH-HĐND Kế hoạch giám sát công tác quản lý nghĩa trang nhân dân phường Giang Biên 29/03/2017
Số 04/BC-HĐND Báo cáo hoạt động của HĐND phường quý I/2017, nhiệm vụ trọng tâm quý II/2017 23/03/2017
Số 04/KH-HĐND Kế hoạch công tác trongjt âm cảu thường trực HĐND các ban HĐND phường Giang Biên quý II/2017 23/03/2017
Số 13/TB-HĐND Lịch trực tiếp dân tuần 12 Quý I năm 2017 17/03/2017
Số 12/TB-HĐND Lịch trực tiếp dân tuần 11 Quý I năm 2017 09/03/2017

Hội đồng nhân dân