Văn bản hội đồng nhân dân

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
Số 09/KH-HĐND Kế hoạch công tác của Thường trực HĐND phường Giang Biên tháng 4/2018 26/03/2018
Số 08/KH-HĐND Kế hoạch hoạt động của Thường trực HĐND - Các ban HĐND phường Giang Biên quý II năm 2018 26/03/2018
Số 07/KH-HĐND Kế hoạch giám sát công tác quản lý, sử dụng nhà văn hóa các tổ dân phố và trung tâm văn hóa thể dục thể thao phường Giang Biên năm 2018 06/03/2018
Số 06/KH-HĐND Kế hoạch công tác của Thường trực HĐND phường Giang Biên tháng 03/2018 26/02/2018
Số 05/KH-HĐND Kế hoạch giám sát công tác quản lý và thực hiện vệ sinh môi trường trên địa bàn phường Giang Biên 31/01/2018
Số 04/KH-HĐND Kế hoạch công tác của Thường trực HĐND phường Giang Biên tháng 02/2018 30/01/2018
Số 03/KH-HĐND Kế hoạch công tác trọng tâm của Thường trực HĐND phường Giang Biên năm 2018 03/01/2018
Số 02/KH-HĐND Kế hoạch giám sát của thường trực HĐND, các ban HĐND phường Giang Biên năm 2018 03/01/2018
Số 01/KH-HĐND Kế hoạch công tác trọng tâm của Thường trực HĐND phường năm 2018 03/01/2018
Số 01/TB-HĐND Thông báo lịch trực tiếp dân quý I năm 2018 của HĐND phường Giang Biên 02/01/2018
Số 02/2017/NQ-HĐND Nghị quyết nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hgooji, an ninh quốc phòng năm 2018 28/12/2017
Số 07/NQ-HĐND Nghị quyết về dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2018 28/12/2017
Số 08/NQ-HĐND Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát năm 2018 của Hội đồng nhân dân phường 28/12/2017
Số 09/QĐ-HĐND Quyết định v/v thành lập đoàn giám sát việc thực hiện Nghị quyết HĐND về công tác quản lý đất công các hợp đồng thuê thầu, thu hoa lợi công sản năm 2017 26/10/2017
Số 51/TB-HĐND Thông báo nội dung, chương trình giám sát của đoàn giám sát HĐND phường 26/10/2017
Số 20/KH-HĐND Kế hoạch công tác trọng tâm của Thường trực HĐND phường Giang Biên tháng 11 năm 2017 26/10/2017
Số 19/KH-HĐND Kế hoạch giám sát việc thực hiện Nghị quyết HĐND về công tác quản lý đất công các hợp đồng thuê thầu, thu hoa lợi công sản năm 2017 26/10/2017
Số 18/KH-HĐND Kế hoạch công tác trọng tâm của Thường trực HĐND phường Giang Biên quý IV năm 2017 13/10/2017
Số 16/KH-HĐND Kế hoạch công tác trọng tâm của Thường trực HĐND phường Giang Biên tháng 10 năm 2017 27/09/2017
Số 14/KH-HĐND Kế hoạch công tác trọng tâm của Thường trực HĐND phường Giang Biên tháng 9 năm 2017 06/09/2017

Hội đồng nhân dân