Văn bản hội đồng nhân dân

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
Số 14/BC-HĐND Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND phường tháng 7/22018. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2018 23/07/2018
Số 02/QĐ-HĐND Quyết định vv ban hành 04 quy trình nội bộ trong công tác HĐND phường Giang Biên 17/07/2018
Số 13/KH-HĐND Kế hoạch công tác của Thường trực HĐND phường Giang Biên tháng 7 năm 2018 03/07/2018
Số 12/KH-HĐND kế hoạch công tác của thường trực HĐND phường Giang Biên quý III năm 2018 03/07/2018
Số 10/KH-HĐND Kế hoạch công tác của Thường trực HĐND phường Giang Biên tháng 5/2018 02/05/2018
Số 16/TB-HĐND Thông báo kết quả giám sát việc UBND phường quản lý việc thực hiện mô hình hoạt động nhà văn hóa tổ dân phố, trung tâm văn hóa-thể dục thể thao phường 09/04/2018
Số 13/TB-HĐND Thông báo lịch trực tiếp dân quý II năm 2018 của HĐND phường Giang Biên 26/03/2018
Số 09/KH-HĐND Kế hoạch công tác của Thường trực HĐND phường Giang Biên tháng 4/2018 26/03/2018
Số 08/KH-HĐND Kế hoạch hoạt động của Thường trực HĐND - Các ban HĐND phường Giang Biên quý II năm 2018 26/03/2018
Số 07/KH-HĐND Kế hoạch giám sát công tác quản lý, sử dụng nhà văn hóa các tổ dân phố và trung tâm văn hóa thể dục thể thao phường Giang Biên năm 2018 06/03/2018
Số 06/KH-HĐND Kế hoạch công tác của Thường trực HĐND phường Giang Biên tháng 03/2018 26/02/2018
Số 05/KH-HĐND Kế hoạch giám sát công tác quản lý và thực hiện vệ sinh môi trường trên địa bàn phường Giang Biên 31/01/2018
Số 04/KH-HĐND Kế hoạch công tác của Thường trực HĐND phường Giang Biên tháng 02/2018 30/01/2018
Số 03/KH-HĐND Kế hoạch công tác trọng tâm của Thường trực HĐND phường Giang Biên năm 2018 03/01/2018
Số 02/KH-HĐND Kế hoạch giám sát của thường trực HĐND, các ban HĐND phường Giang Biên năm 2018 03/01/2018
Số 01/KH-HĐND Kế hoạch công tác trọng tâm của Thường trực HĐND phường năm 2018 03/01/2018
Số 01/TB-HĐND Thông báo lịch trực tiếp dân quý I năm 2018 của HĐND phường Giang Biên 02/01/2018
Số 02/2017/NQ-HĐND Nghị quyết nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hgooji, an ninh quốc phòng năm 2018 28/12/2017
Số 07/NQ-HĐND Nghị quyết về dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2018 28/12/2017
Số 08/NQ-HĐND Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát năm 2018 của Hội đồng nhân dân phường 28/12/2017

Hội đồng nhân dân