Văn bản hội đồng nhân dân

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
Số 22/Kh-HĐND Kế hoạch giám sát công tác quản ly VS ATTP; PCCC tại chợ Tình Quang, Quán Tình 21/11/2018
Số 21/KH-HĐND Kế hoạch công tác của HĐND phường Giang Biên tháng 11/2018 30/10/2018
Số 05/QĐ-HĐND Quyết định V/v thành lập đoàn giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ; Vệ sinh an toàn thực phẩm; Thu chi tài chính tại các trường công lập trên địa bàn phường Giang Biên năm học 2018-2019. 27/09/2018
Số 18/KH-HĐND Kế hoạch Giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ; Vệ sinh an toàn thực phẩm;Thu chi tài chính tại các trường công lập trên địa bàn phường Giang Biên năm 2018. 27/09/2018
Số 20/KH-HĐND Kế hoạch Hoạt động của Thường trực HĐND- Các Ban HĐND phường Giang Biên quý IV năm 2018 27/09/2018
Số 19/KH-HĐND Kế hoạch Công tác của Thường trực HĐND phường Giang Biên tháng 10 năm 2018 27/09/2018
Số 04/QĐ-HĐND Quyết định về việc thành lập đoàn giám sát vv tổ chức, triển khai thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu, giải pháp chủ yếu về KTXH, ANQP 9 tháng đầu năm 2018 11/09/2018
Số 17/KH-HĐND Kế hoạch giám sát việc triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu về KTXh, ANQP 9 tháng đầu năm 2018 11/09/2018
Số 16/KH-HĐND Kế hoạch của Thường trực HĐND phường tháng 9 năm 2018 29/08/2018
Số15/KH-HĐND Kế hoạch giám sát thực hiện Nghị quyết HĐND về công tác quản lý các hợp đồng thuê thầu đất công, thu hoa lợi công sản năm 2018 08/08/2018
Số 14/BC-HĐND Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND phường tháng 7/22018. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2018 23/07/2018
Số 02/QĐ-HĐND Quyết định vv ban hành 04 quy trình nội bộ trong công tác HĐND phường Giang Biên 17/07/2018
Số 13/KH-HĐND Kế hoạch công tác của Thường trực HĐND phường Giang Biên tháng 7 năm 2018 03/07/2018
Số 12/KH-HĐND kế hoạch công tác của thường trực HĐND phường Giang Biên quý III năm 2018 03/07/2018
Số 10/KH-HĐND Kế hoạch công tác của Thường trực HĐND phường Giang Biên tháng 5/2018 02/05/2018
Số 16/TB-HĐND Thông báo kết quả giám sát việc UBND phường quản lý việc thực hiện mô hình hoạt động nhà văn hóa tổ dân phố, trung tâm văn hóa-thể dục thể thao phường 09/04/2018
Số 13/TB-HĐND Thông báo lịch trực tiếp dân quý II năm 2018 của HĐND phường Giang Biên 26/03/2018
Số 09/KH-HĐND Kế hoạch công tác của Thường trực HĐND phường Giang Biên tháng 4/2018 26/03/2018
Số 08/KH-HĐND Kế hoạch hoạt động của Thường trực HĐND - Các ban HĐND phường Giang Biên quý II năm 2018 26/03/2018
Số 07/KH-HĐND Kế hoạch giám sát công tác quản lý, sử dụng nhà văn hóa các tổ dân phố và trung tâm văn hóa thể dục thể thao phường Giang Biên năm 2018 06/03/2018

Hội đồng nhân dân