Văn bản hội đồng nhân dân

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
Số 06/KH-HĐND Kế hoạch thực hiện chủ đề công tác năm 2019 " Hành động vì một Long Biên xanh-sạch-đẹp-văn minh" 01/03/2019
Số 05/KH-HĐND Kế hoạch công tác của Thường trực; Ban HĐND phường Giang Biên tháng 03/2019 01/03/2019
Số 04/KH-HĐND Kế hoạch công tác của Thường trực; Ban HĐND phường Giang Biên tháng 02/2019 11/02/2019
Số 01/QĐ-UBND Quyết định vv thành lập đoàn giám sát việc quản lý tài sản công đối với 02 trung tâm văn hóa - thể thao, các nhà văn hóa tổ dân phố trên địa bàn phường 31/01/2019
Số 03/KH-HĐND Kế hoạch giám sát việc quản lý tài sản công đối với trung tâm văn hoán - thể thao phường các nhà văn hóa tổ dân phố trên địa bàn phường 31/01/2019
Số 02/KH-HĐND Kế hoạch công tác của Thường trực; Ban HĐND phường Giang Biên tháng 01/2019 03/01/2019
Số 01/KH-HĐND Kế hoạch công tác của Thường trực; Ban HĐND phường năm 2019 03/01/2019
Số 23/KH-HĐND Kế hoạch công tác của HĐND phường Giang Biên tháng 12/2018 29/11/2018
Số 56/TB-HĐND Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 48 quý IV năm 2018 23/11/2018
Số 06/QĐ-HĐND Quyết định vv thành lập đoàn giám sát công tác quản lý VS ATTP; PCCC tại chợ Quán Tình, Tình Quang 21/11/2018
Số 22/Kh-HĐND Kế hoạch giám sát công tác quản ly VS ATTP; PCCC tại chợ Tình Quang, Quán Tình 21/11/2018
Số 21/KH-HĐND Kế hoạch công tác của HĐND phường Giang Biên tháng 11/2018 30/10/2018
Số 05/QĐ-HĐND Quyết định V/v thành lập đoàn giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ; Vệ sinh an toàn thực phẩm; Thu chi tài chính tại các trường công lập trên địa bàn phường Giang Biên năm học 2018-2019. 27/09/2018
Số 18/KH-HĐND Kế hoạch Giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ; Vệ sinh an toàn thực phẩm;Thu chi tài chính tại các trường công lập trên địa bàn phường Giang Biên năm 2018. 27/09/2018
Số 20/KH-HĐND Kế hoạch Hoạt động của Thường trực HĐND- Các Ban HĐND phường Giang Biên quý IV năm 2018 27/09/2018
Số 19/KH-HĐND Kế hoạch Công tác của Thường trực HĐND phường Giang Biên tháng 10 năm 2018 27/09/2018
Số 04/QĐ-HĐND Quyết định về việc thành lập đoàn giám sát vv tổ chức, triển khai thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu, giải pháp chủ yếu về KTXH, ANQP 9 tháng đầu năm 2018 11/09/2018
Số 17/KH-HĐND Kế hoạch giám sát việc triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu về KTXh, ANQP 9 tháng đầu năm 2018 11/09/2018
Số 16/KH-HĐND Kế hoạch của Thường trực HĐND phường tháng 9 năm 2018 29/08/2018
Số15/KH-HĐND Kế hoạch giám sát thực hiện Nghị quyết HĐND về công tác quản lý các hợp đồng thuê thầu đất công, thu hoa lợi công sản năm 2018 08/08/2018

Hội đồng nhân dân