hoạt động mttq và các đoàn thể xã hội

Ban thường vụ Hội Cựu chiến binh phường Giang Biên tổ chức họp giao ban hướng dẫn các chi hội tổng kết hoạt động năm 2019
Ngày đăng 19/09/2019 | 10:34  | Lượt xem: 218

Sáng 19/9/2019, tại phòng họp số 01, Ban thường vụ Hội Cựu chiến binh phường Giang Biên tổ chức họp giao ban hướng dẫn các chi hội tổng kết hoạt động năm 2019

Thực hiện hướng dẫn số 08/HD-HCCB ngày 12/9/2019 của Ban thường vụ Hội Cựu chiến binh quận Long Biên về đánh giá, xếp loại tổ chức Hội, cán bộ, hội viên năm 2019, Ban thường vụ Hội Cựu chiến binh phường Giang Biên tổ chức họp giao ban hướng dẫn các chi hội tổng kết hoạt động năm 2019. Chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Công Đức - Chủ tịch Hội CCB phường Giang Biên, các đồng chí trong ban thường vụ, ban chấp hành và 100% các đồng chí chi hội trưởng các chi hội trực thuộc có mặt đầy đủ.

Đồng chí Nguyễn Công Đức - Chủ tịch Hội CCB phường Giang Biên quán triệt hướng dẫn của quận hội và hướng dẫn của Ban thường vụ Hội CCB phường về tổng kết công tác Hội và phong trào thi đua năm 2019. Theo hướng dẫn, Hội Cựu chiến binh các cấp đánh giá kết quả trong việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong công tác xây dựng tổ chức hội vững mạnh, hội viên hội cựu chiến binh gương mẫu, gia đình hội viên CCB văn hóa, gắn với thực hiện chỉ thị 05-CT/TW của bộ chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng, tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương gắn với thực hiện 3 chương trình công tác của Hội nhiệm kỳ 2017 - 2022. Lựa chọn những tập thể, cá nhân tiêu biểu điển hình trong hoạt động và phong trào thi đua cơ sở để biểu dương, khen thưởng. Tiêu chí đánh giá theo 4 mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ và không hoàn thành nhiệm vụ. Tiêu chí đánh giá cá nhân hoàn thành theo 04 mức trong đó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ không vượt quá 20% trong số được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ và không hoàn thành nhiệm vụ.

Ngoài ra, Tổ chức hội tổ chức kiểm điểm tự phê bình hàng năm đối với ban chấp hành Hội CCB, các đồng chí cá nhân chủ tịch và phó chủ tịch Hội theo hướng dẫn số 35/HD-HCBB ngày 19/11/2018.

Các bước tiến hành bình xét, kiểm điểm ở chi hội xong trước ngày 30/9, Ban chấp hành hội CCB phường kiểm điểm và bình xét thi đua xong trước ngày 05/10/2019. Sáu đó Hội tổng hợp báo cáo về thường trực Hội CCB quận Long Biên để xem xét, đánh giá xếp loại theo quy định.