hoạt động khối chính quyền

UBND phường Giang Biên tổ chức họp kiểm điểm đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng năm 2019
Ngày đăng 05/12/2019 | 08:58  | Lượt xem: 46

Ngày 03/12/2019, UBND phường tổ chức đánh giá, phân loại CBCCVC, LĐHĐ năm 2019. Thành phần tham dự gồm toàn thể CBCC, LĐHĐ UBND phường. Đồng chí Đặng Thúy Vân – Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường chủ trì cuộc họp.

Năm 2019, tổng số CBCC, LĐHĐ được đánh giá là 22 đồng chí. Tập thể góp ý cho 02 cán bộ là Chủ tịch, PCT UBND phường (01 đồng chí PCT UBND phường không thực hiện đánh giá do mới có quyết định công nhận kết quả bầu PCT UBND phường Giang Biên) làm cơ sở để Ban thường vụ Quận ủy đánh giá, xếp loại. 

Cuộc họp đánh giá CBCC, LĐHĐ UBND phường được thực hiện nghiêm túc, khách quan, cụ thể và thực chất. Các CBCC, LĐHĐ báo cáo kết quả công tác năm 2019 trên cơ sở các nội dung được quy định tại Luật cán bộ, công chức và các tiêu chí đánh giá, phân loại theo quy định tại Nghị định số 56/2015/NĐ-CP của Chính phủ. Tập thể tham gia đóng góp ý kiến cho từng CBCC, LĐHĐ với tinh thần thẳng thắn, trung thực, công bằng, không nể nang, trù dập, thiên vị; góp ý làm rõ ưu, khuyết điểm, tồn tại, hạn chế về phẩm chất, năng lực, trình độ của từng CBCC, LĐHĐ.

Kết quả trong tổng số 22 CBCC, LĐHĐ được đánh giá, phân loại có 21 CBCC, LĐHĐ xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 59,26%; 01 LĐHĐ hoàn thành nhiệm vụ đạt 7,41%; không có CBCC, LĐHĐ không hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên cũng không có CBCC, LĐHĐ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Đánh giá, phân loại CBCCVC được sử dụng làm căn cứ để lập kế hoạch, quy hoạch phát triển nguồn nhân lực, bố trí, sử dụng công chức đúng năng lực, sở trường; phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng, giải quyết thôi việc, bổ nhiệm, đề bạt theo quy hoạch và thực hiện chính sách tiền lương, đãi ngộ, khen thưởng công chức, viên chức.

Để thực hiện tốt công tác đánh giá, phân loại CBCC, HĐLĐ cấp uỷ đảng, chính quyền cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có nề nếp, đúng nguyên tắc, quy trình đánh giá để đạt được hiệu quả cao, góp phần thực hiện thành công các nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội của địa phương./.