hoạt động khối chính quyền

Phường Giang Biên chi trả tiền thờ cúng liệt sĩ năm 2019
Ngày đăng 10/10/2019 | 09:54  | Lượt xem: 32

UBND phường Giang Biên chi trả tiền thờ cúng năm 2019 cho 86 gia đình đại diện thờ cúng liệt sĩ với số tiền là 43.000.000 đồng

Thực hiện kế hoạch của UBND quận Long Biên về việc thực hiện nhiệm vụ công tác Lao động thương binh xã hội năm 2019.

Ngay từ đầu năm UBND phường Giang Biên đã xây dựng kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 24/01/2019 về việc thực hiện các nhiệm vụ công tác Lao động thương binh xã hội năm 2019 với mục tiêu: Thực hiện tốt công tác thuộc lĩnh vực Lao động, phấn đấu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu quận giao.

Sáng ngày 10/10/2019 tại Bộ phận lao động thương binh xã hội. UBND phường Giang Biên chi trả tiền thờ cúng năm 2019 cho 86 gia đình đại diện thờ cúng liệt sĩ với số tiền là 43.000.000 đồng

Pháp luật quy định chi tiết về chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ tại Điều 21 Nghị định 31/2013/NĐ-CP và Điều 2 Thông tư 16/2014/TT-BLĐTBXH. Theo đó, liệt sĩ không còn người hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng thì người thờ cúng được hưởng trợ cấp thờ cúng mỗi năm 01 lần, mức trợ cấp là 500.000 đồng.

Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và của toàn dân. Góp phần khẳng định, phát triển đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh./.