hoạt động khối chính quyền

Ban chỉ đạo CNTT phường họp đánh giá việc thực hiện cơ quan điện tử phường 8 tháng đầu năm và nhiệm vụ 4 tháng cuối năm 2019
Ngày đăng 23/08/2019 | 15:05  | Lượt xem: 27

Chiều ngày 22/8/2019 tại phòng họp số 1, Ban chỉ đạo công nghệ thông tin phường Giang Biên tổ chức họp đánh giá việc thực hiện cơ quan điện tử phường 8 tháng đầu năm và nhiệm vụ 4 tháng cuối năm 2019.

Dự và chỉ đạo đồng chí Đặng Thúy Vân - Chủ Tịch UBND - Trưởng ban chỉ đạo CNTT chủ trì hội nghị, tham dự còn có các thành viên ban chỉ đạo CNTT và các đồng chí phó chủ tịch, văn phòng ủy ban nhân dân phường.

Qua 8 tháng năm 2019 thực hiện hiệu quả mô hình CQĐT cấp phường, thông qua báo cáo đồng chí Thư ký ban chỉ đạo đã nêu rõ các nội dung, các điểm mạnh trong việc thực hiện các tiêu chí của mô hình; đồng thời cũng nêu rõ những tồn tại, hạn chế cần có sự chỉ đạo, phương hướng khắc phục trong thời gian tới.

Đồng chí Đặng Thúy Vân - CT UBND  - Trưởng ban chỉ đạo CNTT cũng đã ghi nhận những kết quả đạt được trong thời gian qua, đồng thời chỉ ra những tồn tại , hạn chế trong việc thực hiện mô hình cơ quan điện tử và nêu ra những giải pháp, phương hướng đáp ứng, để thực hiện tốt những tiêu chí của mô hình năm 2019

Từ những ý kiến đóng góp của các đồng chí dự họp; đồng chí Trưởng ban chỉ đạo đã đưa ra những kết luận, chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới:

1. Yêu cầu cán bộ chuyên môn, các ngành đoàn thể thực hiện nghiêm túc việc cập nhật tài liệu lên lớp 02 cổng TTĐT quận, sử dụng email công vụ đăng nhập ít nhất 1 lần/ ngày.

Giao đồng chí Vũ Hoa Hồng – Cán bộ VP-TK tiếp tục theo dõi, đôn đốc các bộ phận chuyên môn khối UBND cập nhật tài liệu trên lớp 02, đồng chí Nguyễn Thị Lan Dung – Cán bộ VPĐU theo dõi việc cập nhật của khối Đảng – đoàn thể.

2. Giao đồng chí Nguyễn Phương Linh - Cán bộ Kế toán hoàn thiện hợp đồng bảo trì máy tính, trang thiết bị CNTT chưa đảm bảo

3. Yêu cầu cán bộ chuyên môn tham mưu cuộc họp thực hiện nghiêm túc việc cập nhật tài liệu cuộc họp, diễn biến cuộc họp và kết luận của lãnh đạo trên phần mềm điều hành tác nghiệp theo đúng quy định.

Giao đồng chí Nguyễn Minh Đức – Cán bộ VP-TK (CNTT) theo dõi việc tổ chức các cuộc họp, báo cáo kết quả hàng tháng.

4. Bộ phận Một cửa và các bộ phận chuyên môn liên quan tiếp tục phối hợp thực hiện tốt phần mềm dịch vụ công trực tuyến dùng chung 3 cấp của Thành phố, đảm bảo không có hồ sơ quá hạn.

5. Giao đồng chí Nguyễn Minh Đức – Công chức VP - TK (CNTT):

- Kiểm tra trên phần mềm QLVB các bộ phận không đính kèm file trên phần mềm QLVB

- Là đầu mối phụ trách việc kiểm soát quy trình nội bộ chung cấp phường tại đơn vị. Có trách nhiệm đôn đốc việc thực hiện quy trình nội của CCVC, NLĐ thực hiện theo các nội dung tiêu chí được phân công. Định kỳ hàng tháng tổng hợp kết quả thực hiện quy trình nội bộ từ các bộ phận, báo cáo lãnh đạo UBND phường, Ban chỉ đạo CNTT theo các nội dung được phân công phụ trách.

- Rà soát, kiểm tra làm rõ các nội dung còn thiếu sót trong phần mềm Điều hành tác nghiệp

- Tham mưu tự kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện mô hình cơ quan điện tử phường năm 2019 theo kế hoạch thực hiện mô hình cơ quan điện tử phường Giang Biên năm 2019 phát hiện và khắc phục kịp thời các tồn tại phát sinh hoàn thành xong trước 30/10/2019

 

Đ/c Đào Mạnh Trung - Trưởng Ban biên tập tin bài phát biểu ý kiến tại buổi họp