hoạt động khối chính quyền

Ban kinh tế HĐND phường Giang Biên thẩm tra báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết tại kỳ họp thứ VIII -HĐND phường khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Ngày đăng 24/06/2019 | 14:47  | Lượt xem: 49

Sáng 24/6/2019, tại phòng họp số 2, Ban kinh tế HĐND phường Giang Biên thẩm tra báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết tại kỳ họp thứ VIII -HĐND phường khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Dự có các đồng chí trong Ban pháp chế, ban kinh tế HĐND phường, đồng chí Nguyễn Công Đức - Trưởng Ban kinh tế chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Công Đức - Trưởng ban kinh tế dự thảo báo cáo thẩm tra tình hình phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, báo cáo, tờ trình quyết toán thu chi ngân sách năm 2018,tình hình thu, chi 6 tháng đầu năm 2019. Theo đó, Ban kinh tế - xã hội nhất trí với báo cáo của UBND phường về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế, xã hội, thống nhất 5 nội dung ưu điểm đạt được, và 5 nội dung tồn tại, hạn chế mà UBND phường đã chỉ ra. Ban kinh tế - xã hội HĐND phường thống nhất nhất trí với báo cáo quyết toán ngân sách năm 2018 của UBND phường, Tổng thu ngân sách phường là 13.882.499.489 đồng, tổng chi quyết toán ngân sách phường là 13.414.082.244 đồng. kết dư ngân sách phường 468.417.245 đồng.

Tuy nhiên, qua hồ sơ thẩm tra, Ban kinh tế HĐND phường kiến nghị UBND khắc phục một số tồn tại như thời gian gửi báo cáo còn chậm, số liệu một số mục cần điều chỉnh, tham mưu thường trực HĐND giám sát chuyên đề về công tác quản lý thu, chi tài chính năm 2018, 6 tháng đầu năm 2019.