hoạt động khối chính quyền

Phường Giang Biên tổ chức đăng ký tuổi 17 nghĩa vụ quân sự, quân nhân dự bị hạng I và phương tiện kỹ thuật năm 2019
Ngày đăng 09/04/2019 | 08:43  | Lượt xem: 56

Thực hiện Kế hoạch số 137/KH-UBND ngày 11/3/2019 của UBND quận Long Biên về việc đăng ký nghĩa vụ quân sự, đăng ký phương tiện kỹ thuật; đăng ký DQTV năm 2019. Trong 02 ngày từ 06/4 đến 07/4/ 2019 tại Hội trường UBND phường Giang Biên. Ban CHQS phường phối hợp với trạm y tế phường đã tổ chức Đăng ký Nghĩa vụ quân sự lần đầu cho nam công dân tuổi 17 sinh năm 2002; đăng ký Phương tiện kỹ thuật, Quân nhân dự bị hạng I, , nữ có chuyên môn kỹ thuật cần cho Quân đội và đăng ký cho công dân trong độ tuổi Dân quân tự vệ năm 2019.

Nhằm quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghêm túc Luật NVQS, Luật DQTV và các văn bản hướng dẫn của cấp trên về việc đăng ký Nghĩa vụ quân sự; Phương tiện kỹ thuật và Dân quân tự vệ. Sau 2 ngày tổ chức đăng ký với sự nghiêm túc, trách nhiệm, ý thức cao của mỗi công dân, toàn phường có 66/68 nam thanh niên tuổi 17 trong danh sách trên địa bàn phường đã thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự năm 2019 số còn lại đã chuyển đi sinh hoạt, học tập tại các phường, quận, huyện  khác; Ban CHQS phường đã kiểm tra xác minh các trường hợp trên và thông tin cho các đơn vị bạn để nắm bắt; Quân nhân dự bị hạng 1 có 86 đồng chí đăng ký; Phương tiện kỹ thuật có 03 chiếc xe đăng ký; Nữ có chuyên môn kỹ thuật cần cho quân đội có 05 công dân đăng ký.

Có được kết quả trên là do công tác tuyên truyền, triển khai của địa phương tới từng Tổ dân phố, nhận thức của thanh niên và gia đình thanh niên về quyền và nghĩa vụ của công dân trong việc thực hiện Luật NVQS, sự quan tâm theo dõi và chỉ đạo của Ban CHQS quận Long Biên đối với công tác quốc phòng, quân sự địa phương phường Giang Biên.

Qua công tác đăng ký NVQS, đăng ký phương tiện kỹ thuật và đăng ký DQTV. Hội đồng NVQS phường năm chắc được số lượng, chất lượng thanh niên trong độ tuổi SSNN, DQTV và thực lực phương tiện kỹ thuật trên địa bàn. Đây cũng là các nguồn lực để chuẩn bị cho công tác quốc phòng quân sự địa phương trong thời gian tới.

Một số hình ảnh tại điểm đăng ký nghĩa vụ quân sự

Cán bộ trực tiếp hướng dẫn công dân đến đăng ký NVQS năm 2019