Đảng bộ

Tuyên truyền thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"
Ngày đăng 20/11/2018 | 09:43  | Lượt xem: 3228

Thực hiện Công văn số 300- CV/BTGQU, ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Ban Tuyên giáo Quận ủy Long Biên về việc tuyên truyền thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Đảng ủy phường Giang Biên yêu cầu các đơn vị thực hiện một số nội dung:

* Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội phường: Tuyên truyền rộng rãi trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Hình thức tuyên truyền đa dạng phong phú, có thể lồng ghép trong hội nghị, gặp mặt, tọa đàm của MTTQ và các đoàn thể chính trị.

* UBND phường: Chỉ đạo Đài truyền thanh thực hiện tuyên truyền theo định hướng của Ban tuyên giáo Quận ủy và hướng dẫn của phòng VHTT.

* Các Chi bộ trực thuộc: Tuyên truyền tới đảng viên trong kỳ sinh hoạt chi bộ tháng 12/2018 và báo cáo kết quả về Đảng ủy phường.

Tài liệu hướng dẫn chi tiết tại đây