công tác đảng

Phường Giang Biên tuyên truyền Luật tín ngưỡng, tôn giáo
Ngày đăng 20/06/2019 | 14:01  | Lượt xem: 122

Sáng 19/6/2019, tại hội trường, Đảng uỷ phường Giang Biên tổ chức hội nghị tuyên truyền Luật tín ngưỡng, tôn giáo được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 2, thông qua ngày 18/11/2016 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2018. Dự và làm báo cáo viên có đồng chí Phạm Bảo Khánh - Phó Trưởng Ban tôn giáo Thành phố Hà Nội. Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Đảng uỷ - HĐND-UBND, trưởng các ngành đoàn thể và toàn thể và toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ phường Giang Biên.

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Bảo Khánh - Phó Trưởng Ban tôn giáo Sở Nội vụ Thành phố Hà Nội đã tuyên truyền truyền Luật tín ngưỡng, tôn giáo được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 2, thông qua ngày 18/11/2016 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2018. Theo đó, Luật tín ngưỡng, tôn giáo gồm 9 chương và 68 điều.

Đ/c Phạm Bảo Khánh- Phó Trưởng Ban tôn giáo Sở Nội vụ Thành uỷ Hà Nội tuyên truyền tại hội nghị

Chương I - Những quy định chung (gồm 05 điều, từ Điều 1 đến Điều 5) quy định về phạm vi điều chỉnh,đối tượng áp dụng; giải thích từ ngữ; trách nhiệm của Nhà nước trong việc bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các hành vi bị nghiêm cấm. Chương II – Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo (gồm 04 điều, từ Điều 6 đến Điều 9) quy định về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người; quyền của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc; quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam; nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Chương III -  Hoạt động tín ngưỡng (gồm 06 điều, từ Điều 10 đến Điều 15) quy định về nguyên tắc tổ chức hoạt động tín ngưỡng; người đại diện, ban quản lý cơ sở tín ngưỡng; đăng ký hoạt động tín ngưỡng; tổ chức lễ hội tín ngưỡng định kỳ; tổ chức lễ hội tín ngưỡng lần đầu, lễ hội tín ngưỡng được khôi phục hoặc lễ hội tín ngưỡng định kỳ nhưng có thay đổi; quản lý, sử dụng khoản thu từ việc tổ chức lễ hội tín ngưỡng. Chương IV – Đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung, đăng ký hoạt động tôn giáo (gồm 05 điều, từ Điều 16 đến Điều 20) quy định về điều kiện đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung; trình tự, thủ tục, thẩm quyền chấp thuận đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung; điều kiện để tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo; trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo; hoạt động của tổ chức sau khi được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo. Chương V – Tổ chức tôn giáo (gồm 22 điều, từ Điều 21 đến Điều 42) quy định về điều kiện công nhận tổ chức tôn giáo; trình tự, thủ tục, thẩm quyền công nhận tổ chức tôn giáo; hiến chương của tổ chức tôn giáo; sửa đổi hiến chương; tên của tổ chức tôn giáo; thay đổi trụ sở của tổ chức tôn giáo; thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc; điều kiện thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc; trình tự, thủ tục, thẩm quyền chấp thuận thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc; tư cách pháp nhân của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc; giải thể tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc; phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử chức sắc, chức việc; thông báo người được phong phẩm hoặc suy cử chức sắc; đăng ký người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc; thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành; cách chức, bãi nhiệm chức sắc, chức việc; điều kiện thành lập cơ sở đào tạo tôn giáo; trình tự, thủ tục thành lập cơ sở đào tạo tôn giáo; hoạt động của cơ sở đào tạo tôn giáo; hướng dẫn chương trình, nội dung giảng dạy môn học về lịch sử Việt Nam và pháp luật Việt Nam; mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo; giải thể cơ sở đào tạo tôn giáo. Chương VI – Hoạt động tôn giáo; hoạt động xuất bản, giáo dục, y tế, bảo trợ xã hội, từ thiện, nhân đạo của tổ chức tôn giáo (gồm 13 điều, từ Điều 43 đến Điều 55) quy định về thông báo danh mục hoạt động tôn giáo; hội nghị của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc; đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo; cuộc lễ, giảng đạo ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp; sinh hoạt tôn giáo tập trung của người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam; hoạt động tôn giáo, hoạt động quan hệ quốc tế về tôn giáo của tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam; người nước ngoài học tại cơ sở đào tạo tôn giáo ở Việt Nam; tham gia hoạt động tôn giáo, đào tạo tôn giáo ở nước ngoài; phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử có yếu tố nước ngoài; hoạt động quan hệ quốc tế của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ; gia nhập tổ chức tôn giáo nước ngoài; hoạt động xuất bản, sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm; hoạt động giáo dục, y tế, bảo trợ xã hội, từ thiện, nhân đạo. Chương VII –Tài sản của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo (gồm 04 điều, từ Điều 56 đến Điều 59) quy định về việc quản lý, sử dụng tài sản của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo; đất cơ sở tín ngưỡng, đất cơ sở tôn giáo; cải tạo, nâng cấp,xây dựng mới công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo; di dời công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo. Chương VIII – Quản lý nhà nước và xử lý vi phạm trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo (gồm 06 điều, từ Điều 60 đến Điều 65) quy định về nội dung quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; trách nhiệm quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; thanh tra chuyên ngành về tín ngưỡng, tôn giáo; khiếu nại, tố cáo, khởi kiện về tín ngưỡng, tôn giáo; xử lý vi phạm pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo; xử lý cán bộ, công chức vi phạm pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo khi thi hành công vụ. Chương IX – Điều khoản thi hành (gồm 03 điều, từ Điều 66 đến Điều 68) quy định về hiệu lực thi hành; điều khoản chuyển tiếp và quy định chi tiết.

Đại biểu dự hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Bảo Phạm Bảo Khánh - Phó Trưởng Ban tôn giáo Sở Nội vụ Thành phố Hà Nội đã giải đáp và làm rõ một số nội dung liên quan đến Luật tín ngưỡng, tôn giáo mà đảng viên dự hội nghị quan tâm. Đồng chí cũng đề nghị các đồng chí Đảng viên tiếp tục nghiên cứu các nội dung của Luật tín ngưỡng, tôn giáo và tuyên truyền tới các thành viên trong gia đình, các hộ gia đình khác trên địa bàn phường để Luật tín ngưỡng tôn giáo đi vào cuộc sống, đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng của công dân.

Đồng chí Đặng Thuý Vân - Phó Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch UBND phường phát biểu tại hội nghị

Cuối hội nghị, thay mặt lãnh đạo địa phương, đồng chí Đặng Thuý Vân - Phó Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch UBND phường đã báo cáo công tác quản lý nhà nước về tôn giáo trên địa bàn phường Giang Biên 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2019, tình hình tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn phường Giang Biên ổn định. Không có các hoạt động tôn giáo trái pháp luật diễn ra trên địa bàn. Thời gian tới, phường Giang Biên tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về tôn giáo trên địa bàn phường, nhất là hoạt động tôn giáo diễn ra tại chùa Tình Quang đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật. Đồng chí Chủ tịch UBND phường đề nghị các đồng chí đảng viên phát huy vai trò trách nhiệm của mình tích cực nghiên cứu văn bản, tuyên truyền tới nhân dân thực hiện tốt các quy định trong Luật tín ngưỡng, tôn giáo.