Bài viết chuyên sâu

Kết quả sau 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị tại phường Giang Biên!
Ngày đăng 28/10/2019 | 11:13  | Lượt xem: 92

Sau 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cấp ủy Đảng, chính quyền và các tầng lớp nhân dân đã đi vào nền nếp, có chiều sâu và sức lan tỏa mạnh mẽ. Vai trò và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu được phát huy hiệu quả; ngày càng xuất hiện nhiều mô hình điểm, các gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, hoạt động, chất lượng phục vụ của bộ máy chính quyền phường và thúc đẩy kinh tế-xã hội của địa phương ngày càng phát triển.

Để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW, tạo sức lan tỏa trong đời sống xã hội, Đảng ủy phường đã lãnh đạo, chỉ đạo gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Trong đó, đặc biệt chú trọng công tác xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực; xây dựng và thực hiện đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, nâng cao ý thức trách nhiệm và năng lực thực thi nhiệm vụ của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của các cấp về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa công sở kết hợp với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Chỉ đạo chặt chẽ việc thực hiện của cấp ủy,chính quyền, người đứng đầu trong việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 và năm 2019; thực hiện tốt công tác cán bộ, sắp xếp, bố trí và thực hiện sự luân chuyển cán bộ đúng quy trình, dân chủ, công khai; hoàn thành công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2015-2020, công tác quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

Việc tổ chức, học tập chuyên đề hàng năm được Đảng ủy đặc biệt quan tâm. Số lượng Đảng viên học tập, quán triệt tăng lên hàng năm và đạt trên 95% số lượng đảng viên tham gia. Cùng với việc thực hiện Chuyên đề hàng năm, phong cách làm việc của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý có chuyển biến khá rõ nét. Chất lượng công tác ngày một nâng lên, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, ngăn chặn và đẩy lùi tiêu cực tham ô, tham nhũng trong cơ quan, đơn vị; Nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong thực hiện nói đi đôi với làm, trung thực, chống chủ nghĩa cá nhân; giao tiếp, ứng xử với nhân dân ngày càng lịch thiệp, gần gũi, gắn bó, được nhân dân ủng hộ. Thực hiện tốt Quy định số 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”. Tăng cường công tác tuyên truyền đấu tranh chống diễn biến hòa bình và phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy luôn được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, 03 năm 2017, 2018 và 2019, Đảng ủy thực hiện kiểm tra, giám sát 65 lượt chi bộ; 44 đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát nhận thấy các đảng viên được kiểm tra, giám sát đều có quan điểm, lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định với mục tiêu lý tưởng của Đảng; giữ vững phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống. Thực hiện nghiêm túc kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện của cá nhân. Nêu cao vai trò gương mẫu trong tu dưỡng, rèn luyện.

Việc thực hiện Chủ đề năm 2018,2019  của Thành phố Hà Nội về “Nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” và chủ đề của quận Long Biên “Hành động vì một Long Biên xanh - sạch - đẹp - văn minh” đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Hội đồng nhân dân phường tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động, chú trọng hoạt động giám sát, thực hiện tốt các cuộc tiếp xúc cử tri thường kỳ. Ủy ban nhân dân phường tăng cường công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, trật tự đô thị và vệ sinh môi trường, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc; bức xúc trong nhân dân; cải cách thủ tục hành chính và tăng cường tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự ở địa phương. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục thực hiện Quyết định số 217, 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị về “quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể xã hội” và “quy định về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân tham gia đóng góp xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”. Tích cực tham gia thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, gắn với xây dựng đô thị văn minh; tham gia giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc ở cơ sở, nhất là hòa giải các tranh chấp, khiếu kiện của công dân, tỷ lệ hòa giải thành ở cơ sở đạt 100%. Các đơn vị tiếp tục thực hiện các phong trào, cuộc vận động, mô hình học tập và làm theo Bác đã có trước đây; đồng thời thực hiện thêm một số phong trào, cuộc vận động, mô hình mới có hiệu quả. Điển hình là mô hình “phường đô thị văn minh”; “Tổ dân phố xanh - sạch - đẹp- văn minh”; mô hình Câu lạc bộ tình nguyện vì môi trường; cơ quan phường thực hành tiết kiệm trong sử dụng điện, nước, văn phòng phẩm; các tầng lớp nhân dân tích cực đóng góp xây dựng đô thị văn minh, giảm nghèo, thực hiện an sinh xã hội, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Hệ thống dân vận, mặt trận và các đoàn thể tuyên truyền khá tốt Chỉ thị số số 05 và Chuyên đề của từng năm cho cán bộ, công chức, viên chức (chưa là đảng viên), đoàn viên, hội viên, chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo và quần chúng nhân dân thông qua các hội nghị, cuộc họp, sinh hoạt. Cổng thông tin điện tử phường và Đài truyền thanh phường duy trì chuyên trang, chuyên mục “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” để cán bộ, đảng viên và nhân dân theo dõi.

Xác định việc xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa quyết định đến chất lượng, hiệu quả việc thực hiện Chỉ thị, Đảng ủy đã có kế hoạch về xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Với yêu cầu các mô hình, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải là sản phẩm, kết quả cụ thể thông qua sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy, chính quyền và trong quá trình tổ chức thực hiện phải đảm bảo nghiêm túc, thực chất, tránh mọi biểu hiện hình thức, bệnh thành tích, báo cáo thiếu trung thực. Từ sự chỉ đạo đó đã có các đơn vị đăng ký mô hình, điển hình như:  Hội cựu chiến binh với mô hình “Cựu chiến binh gương mẫu trong phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, xóa nghèo, xóa nhà dột nát". Hội phụ nữ với mô hình “Tiết kiệm nuôi lợn nhựa” tiết kiệm mỗi ngày 1000đ và mô hình “Thu gom phế liệu gây quỹ hội” để tặng quà cho các phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, tuyên truyền cuộc vận động “ Phụ nữ Thủ Đô ứng xử đẹp, giai đoạn 2019-2021”. Đoàn thanh niên: Xây dựng các gương điển hình“ Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác gắn với cuộc vân động đoàn viên ưu tú phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng công sản Việt Nam”.UBND phường: Thực hiện mô hình bộ phận “Một cửa” thân thiện, gần dân. Các chi bộ tổ dân phố lựa chọn mô hình “Tổ tình nguyện vì môi trường” và xây dựng các gương cá nhân điển hình tiên tiến. Qua 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05, đã có nhiều tập thể có những mô hình hay, hiệu quả, nhiều gương điển hình tiên tiến. Có thể kể đến các tập thể như  Tổ dân phố số 7, số 17 và tổ dân phố số 20 với mô hình Tổ tình nguyện vì môi trường; Hội Liên hiệp phụ nữ phường Giang Biên trong thực hiện mô hình “Thu gom phế liệu gây quỹ hội” ; Bộ phận “Một cửa” phường trong thực hiện mô hình Một cửa thân thiện, gần dân; các cá nhân tiêu biểu như: Bà Đặng Thúy Vân - Chủ tịch UBND phường; ông Nguyễn Công Đức - Chủ tịch Hội CCB; bà Đặng Thị Lệ Chi - Hiệu phó trường MN Đô thị Việt Hưng; ông Nguyễn Bá Sơn - công dân TDP số 5; ông Nguyễn Huy Về tổ dân phố số 7; ông Nguyễn Bá Dị TDP số 6; bà Đặng Thị Thanh Bình - Tổ phó TDP số 20; Bà Vũ Thị Thúy TDP số 7; bà Hoàng Thị Nguyệt TDP số 12; Bà Lê Thị Thúy Ngà TDP số 18...

Thời gian tới, Đảng ủy xác định tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ: tiếp tục quán triệt Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và các kế hoạch thực hiện của Quận ủy; Đảng ủy phường nhằm nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Giang Biên đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm túc Chuyên đề năm 2020. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo lựa chọn những vấn đề hạn chế, nhất là sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2019, bổ sung vào Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 để tập trung giải quyết. Tiếp tục gắn kết việc thực hiện Chỉ thị số 05 với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và nhiệm vụ chính trị được giao. Chú trọng việc đổi mới phong cách, tác phong công tác của cán bộ, công chức, viên chức gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân; chống bệnh thành tích, hình thức; nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, nói đi đôi với làm; góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, bộ máy chính quyền liêm chính, hành động, sáng tạo, gần dân, hết lòng vì nhân dân. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05 và Chuyên đề năm 2020; nhất là nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả, gương điển hình tiên tiến. Mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên chủ động tuyên truyền rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân, trước hết là người thân, những người xung quanh mình và vận động quần chúng tích cực tham gia giám sát việc thực hiện của cán bộ, đảng viên./.