Bài viết chuyên sâu

Giang Biên thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội năm 2019
Ngày đăng 25/02/2019 | 18:14  | Lượt xem: 91

Năm 2019, từ những tiềm năng sẵn có, những thành công đã đạt được, phường Giang Biên đã đề ra 09 nhóm giải pháp với mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, gắn phát triển kinh tế bền vững với phát triển văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Năm 2018, mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng với quyết tâm cao trong chỉ đạo, điều hành của Đảng ủy, UBND, sự giám sát chặt chẽ của HĐND, MTTQ và các đoàn thể, sự nỗ lực, cố gắng của các ngành, doanh nghiệp và nhân dân địa phương,tình hình kinh tế - xã hội (KT-XH) của phường Giang Biên đã có những kết quả tốt, hoàn thành 06/08 chỉ tiêu đã đề ra và hoàn thành vượt mức (02 chỉ tiêu không đánh giá). Trên cơ sở đó, phường Giang Biên đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp phát triển KT-XH trong năm 2019.

Năm 2019, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, nền kinh tế của địa phương dự báo tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi các ngành, đơn vị phải tiếp tục tập trung khắc phục nhiều tồn tại, hạn chế; nỗ lực đổi mới; phấn đấu đạt được những kết quả to lớn hơn nữa, tạo nền tảng cho phát triển nhanh và bền vững, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020.

Các chỉ tiêu chủ yếu về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 mà UBND quận và Nghị quyết HĐND phường giao như sau: Tổng thu ngân sách nhà nước: 15,58 tỷ đồng; Chi ngân sách 10,58 tỷ đồng; Số hộ thoát nghèo 02 hộ; Giảm tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên 0,02%; Số hộ dân cư được công nhận gia đình văn hóa 3.724 hộ, tỷ lệ 88%; số Tổ dân phố được công nhận tổ dân phố văn hóa là 14 tổ, tỷ lệ 70%. Xây dựng chính quyền, cải cách hành chính: Tổng biên chế hành chính nhà nước 25 người, trong đó cán bộ 11, công chức 14 người. Người hoạt động không chuyên trách tại phường: 22 người và hoàn thành 100% chỉ tiêu quân nhân nhập ngũ năm 2019.

Trên cơ sở các chỉ tiêu UBND quận giao, tập thể UBND phường thống nhất đưa ra 09 nhóm giải pháp thực hiện đồng bộ việc phát triển kinh tế văn hóa xã hội tại địa phương. Đó là: 

1. Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế phát triển; chú trọng phát triển kinh tế thương mại dịch vụ theo hướng hiện đại. Duy trì chợ văn minh thương mại. Tăng cường công tác quản lý thu ngân sách nhà nước, thực hiện quyết liệt các giải pháp chống thất thu, trốn thuế, xử lý nợ đọng thuế và triển khai hóa đơn điện tử. Triệt để tiết kiệm chi thường xuyên ngân sách nhà nước dành nguồn lực cho đầu tư phát triển.

2. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình 02-CTr/QU về đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), trọng tâm chuẩn hóa đội ngũ cán bộ công chức (CBCC) theo vị trí việc làm và hoàn thiện mô hình cơ quan điện tử phường giai đoạn 2015-2020. Quyết liệt rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, coi đây là một khâu đột phá thúc đẩy tăng trưởng. Siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính, tạo động lực và áp lực trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu.

3. Tập trung củng cố bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành. Rà soát, sắp xếp đội ngũ CBCC, cán bộ bán chuyên trách theo hướng tinh giản nhưng hiệu quả, chất lượng. Tập trung thực hiện rà soát, sắp xếp lại các tổ dân phố theo chỉ đạo của quận.

4. Thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, đặc biệt là công tác giảm nghèo, tạo việc làm, chăm lo cho các đối tượng chính sách và người có công.  Thực hiện tốt các hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu, các chương trình về y tế, dân số - kế hoạch hóa gia đình, giữ vững phường đạt chuẩn quốc gia về y tế và tiên tiến về y học cổ truyền. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát dịch bệnh, quản lý chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm. Phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, thể thao. Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, hiện đại, văn minh, nghĩa tình, đậm đà bản sắc dân tộc.

5. Thực hiện tốt công tác quản lý đất đai, giải quyết kịp thời các vướng mắc và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về sử dụng đất. Tập trung chỉ đạo, thực hiện các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn phường năm 2019. Kiểm soát chặt chẽ các nguồn gây ô nhiễm môi trường và xử lý nghiêm các vi phạm. Chủ động phòng tránh thiên tai. Giảm thiểu các thiệt hại do thiên tai gây ra.

6. Thực hiện thường xuyên, nghiêm túc công tác tiếp công dân; nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, bảo đảm ổn định chính trị, xã hội. Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, làm tốt công tác hòa giải cơ sở. Tiếp nhận và xử lý đơn thư đúng quy định, không để đơn thư quá hạn, kéo dài, đơn thư vượt cấp. Tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội với nhân dân trên địa bàn.

7. Thực hiện nghiêm quy chế phát ngôn, tăng cường kỷ luật báo chí. Tăng cường tính kịp thời, hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền; chủ động cung cấp thông tin, nhất là tình hình kinh tế - xã hội, các cơ chế, chính sách mới cho cơ quan báo chí, nhằm tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong xã hội; đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật, qua đó tạo chuyển biến trong nhận thức và ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

8. Nâng cao chất lượng công tác quốc phòng quân sự địa phương. Nắm chắc diễn biến và dự báo chính xác tình hình làm cơ sở cho việc xây dựng các phương án tác chiến cụ thể ứng phó kịp thời và có hiệu quả các tình huống xảy ra, không để bị động, bất ngờ. Xây dựng lực lượng dân quân của phường đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng, thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2019 đảm bảo đạt 100% chỉ tiêu quận giao. Tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp phường năm 2019. Đẩy mạnh phong trào quần chúng tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc; kết hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương với lực lượng công an và các ngành chức năng trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về phòng chống tội phạm, ma túy. Tăng cường thực hiện các giải pháp về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, xử lý nghiêm các vi phạm; nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy, phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

9. Tiếp tục triển khai Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chính đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu quận giao năm 2019, Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ phường kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cán bộ, công chức, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trong phường tiếp tục đoàn kết, thống nhất, phát huy trí tuệ, chung sức, đồng lòng, ra sức thi đua, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019, xây dựng phường Giang Biên ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại./.