Bài viết chuyên sâu

Mặt trận tổ quốc Việt Nam phường Giang Biên quyết tâm thực hiện các phong trào thi đua, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2019
Ngày đăng 13/02/2019 | 08:42  | Lượt xem: 117

Coi trọng công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, năm 2018 UBMTTQ Việt Nam phường đã thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và các phong trào thi đua.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự phối hợp, tạo điều kiện của chính quyền năm 2018 Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội phường đã phát động, triển khai thực hiện nhiều phong trào thi đua sôi nổi, có ý nghĩa thiết thực, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của đông đảo các tầng lớp nhân dân; nhiều phong trào thi đua, cuộc vận động được đẩy mạnh thực hiện như: Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" gắn với phong trào thi đua xây dựng phường đô thị văn minh; cuộc vận động “Vì người nghèo” và các phong trào thi đua đoàn kết sáng tạo đã mang lại hiệu quả thiết thực; công tác giám sát, phản biện xã hội có nhiều chuyển biến tích cực cả về nội dung và cách thức thực hiện, hiệu quả được nâng lên. Công tác thi đua, khen thưởng của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội đảm bảo dân chủ, công khai, đúng quy định. Các hoạt động cụ thể, thiết thực của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đã góp phần hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn phường năm 2018.

Năm 2019, phát huy những thành tích đã đạt được, Uỷ ban MTTQ phường Giang Biên tiếp tục thực hiện các đợt phát động thi đua chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp; Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam phường Giang Biên lần thứ XX và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024; thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị năm 2019 với những nội dung cụ thể như sau:

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Giang Biên chủ động, phối hợp đẩy mạnh, tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc và việc đẩy mạnh việc “Học tập và làm làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Tuyên truyền vận động, tăng cường tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tham gia học tập Nghị quyết Trung ương Đảng và Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ phường, các Nghị quyết của đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam trong hệ thống MTTQ và các tầng lớp nhân dân.

Triển khai chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2019, vận động toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các tổ chức thành viên và các tầng lớp nhân dân tích cực, năng động, sáng tạo, nghiên cứu ứng dụng sáng kiến cải tiến kỹ thuật và tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh, học tập, công tác và phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa xã hội năm 2019. Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cải tiến lề lối làm việc; phát huy mọi tiềm năng, nội lực của địa phương và khối đại đoàn kết toàn dân tộc để chung sức, chung lòng cùng Đảng bộ, chính quyền thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, góp phần thực hiện thành công Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2015 – 2020 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XXV đã đề ra.

Tiếp tục đề xuất các nội dung, giải pháp để tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam, các tổ chức thành viên, Ban công tác Mặt trận nhằm làm cho hoạt động của MTTQ Việt Nam ngày càng được đổi mới hơn, hiệu quả hơn, tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân ngày càng thực chất hơn, thể hiện rõ hơn về kết quả công tác Mặt trận ở mỗi tổ dân phố và phường.

Triển khai kế hoạch giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2019, nhằm khẳng định và phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh. Đây là một nội dung công tác trọng tâm của MTTQ Việt Nam phường Giang Biên giai đoạn 2019 - 2024.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội MTTQ các cấp; coi trọng công tác tuyên truyền đối ngoại về chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc, về vị trí, vai trò của MTTQ Việt Nam trong thời kỳ mới; đấu tranh chống những luận điệu xuyên tạc chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ban công tác Mặt trận các tổ dân phố hưởng ứng thi đua bằng việc đăng ký xây dựng các nhiệm vụ, phần việc cụ thể để chào mừng đại hội MTTQ các cấp và phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu giao năm 2019.

Để các phong trào thi đua thiết thực và hiệu quả, các tổ chức thành viên cùng MTTQ phường sẽ có các văn bản hướng dẫn hệ thống của tổ chức mình tích cực, chủ động, có nhiều hành động, việc làm cụ thể để thực hiện tốt các nội dung thi đua, góp phần chào mừng đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019-2024 và thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2019.

Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường Giang Biên kêu gọi các đơn vị; các tổ chức thành viên; Ban công tác mặt trận các tổ dân phố tập trung phát động sâu rộng phong trào thi đua của MTTQ, huy động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, phấn đấu học tập, công tác, lao động sáng tạo để thực hiện thắng lợi chương trình phối hợp thống nhất hành động của Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường Giang Biên đã đề ra trong nhiệm kỳ 2019-2024, góp phần thực hiện chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của phường năm 2019; thực hiện thành công kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2015 – 2020./.