Văn bản hội đồng nhân dân

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
Số 20/KH-HĐND Kế hoạch giám sát việc thực hiện Nghị quyết HĐND về công tác quản lý các hợp đồng thuê đất công, thu hoa lợi công sản năm 2019 11/11/2019
Số 259/QĐ-UBND QĐ về việc khen thưởng CBCCVC, NLĐ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 10/2019 01/11/2019
Số 19/KH-HĐND Kế hoạch công tác của thường trực; Ban HĐND; Đại biểu HĐND phường Giang Biên tháng 11/2019 30/10/2019
Số 19/KH-HĐND Kế hoạch công tác của TT; Ban HĐND; Đại biểu HĐND phường Giang Biên tháng 11/2019 30/10/2019
Số 49/TB-HĐND Thông báo thời gian giám sát chuyên đề của TT HĐND phường khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 23/10/2019
Số 03/NQ-HĐND Nghị quyết về việc chấp thuận đơn xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND phường khóa III nhiệm kỳ 2016 - 2021 10/10/2019
QĐ số 228/QĐ-UBND QĐ về việc khen thưởng CBCCVC, NLĐ hoàn thành XSNV tháng 10/2019 04/10/2019
Số 18/KH-UBND Kế hoạch Công tác của TT; Ban HĐND; Đại biểu HĐND phường tháng 10/2019 27/09/2019
Số 17/KH-UBND Kế hoạch hoạt động của TT HĐND, các ban HĐND quý IV/2019 24/09/2019
Số 16/KH-HĐND Kế hoạch công tác của Thường trực; Ban HĐND; Đại biểu HĐND phường Giang Biên tháng 9/2019 30/08/2019
Số 13/KH-HĐND Kế hoạch hoạt động của TT HĐND - Các ban HĐND phường quý III/2019 26/07/2019
Số 14/KH-HĐND Kế hoạch công tác của Thường trực; Ban HĐND; ĐB HĐND phường Giang Biên tháng 8/2019 24/07/2019
Số 03/QĐ-HĐND Quyết định vv thành lập đoàn giám sát công tác thu chi tài chính năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019 30/05/2019
Số 12/KH-HĐND Kế hoạch giám sát chuyên đề thu chi tài chính năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019 30/05/2019
Số 11/KH-HĐND Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tháng 06/2019 của HĐND phường 28/05/2019
Số 10/KH-HĐND Kế hoạch công tác của TT; Ban HĐND phường tháng 5/2019 26/04/2019
Số 09/KH-HĐND KẾ HOẠCH Giám sát về công tác quản lý thực hiện các phương án chuyển đổi cơ cấu kinh tế năm 2019 và việc thực hiện Thông báo kết quả giám sát số 45/TB-HĐND ngày 5/10/2018 về kết quả giám sát công tác quản lý các hợp đồng thuê thầu đất công, thu hoa lợi công sản phường Giang Biên năm 2018. 05/04/2019
Số 08/KH-HĐND Kế hoạch công tác của Thường trực; Ban HĐND phường Giang Biên quý II/2019 29/03/2019
Số 07/KH-HĐND Kế hoạch công tác của TT; Ban HĐND phường Giang Biên tháng 4/2019 29/03/2019
Số 14/TB-HĐND Thông báo lịch trực tiếp dân quý II/2019 của HĐND phường Giang Biên 28/03/2019

Hội đồng nhân dân